دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » جزوات کنکوری » زیست » نکات شکل های زیست شناسی و آزمایشگاه۲(بخش دوم:فصل دوم و سوم)
کانال تلگرام ریاضی 100

نکات شکل های زیست شناسی و آزمایشگاه۲(بخش دوم:فصل دوم و سوم)

فصل دوم
شکل۲-۱:الف)قطعه ابتدایی آکسون فاقد غلاف میلین است.
ب)آکسون در انتهایی ترین نقطه خود،انشعاباتی ایجاد می کند که به آنهاپایانه های آکسون می گویند.هر یک از این انشعابات خود در انتها متورم شده و تشکیل تکمه هایی را می دهدکه به آنهاتکمه های انتهایی یا پایانه های پیش سیناپسی می گویند.
ج)نورون های چند قطبی:نورون هایی هستندکه از یک قطب جسم سلولی آکسون خارج می شود و از قطب دیگر چندین دندریت خارج می شود.
د)نورون های دو قطبی:از یک قطب آکسون و از قطب مقابل یک دندریت خارج می شود.
شکل های۲-۳و۲-۴:الف)در موقع پتانسیل استراحت پمپ سدیم فعال می باشد ولی کانال های دریچه دار سدیمی وپتاسیمی غیرفعال می باشند.
ب)در شروع پتانسیل عمل پمپ سدیم-پتاسیم وکانال های دریچه دار سدیمی فعالند.
ج)در ادامه پتانسیل عمل پمپ سدیم-پتاسیم وکانال های دریچه دارپتاسیمی غیر فعال اند و در عوض کانال های دریچه دار پتاسیمی فعالند.
د)میزان پتانسیل آرامش حدود۶۵- هزارم ولت است.درموقع پتانسیل عمل تا۴۰+ نیز بالا می رود.
ه)منحنی پتانسیل عمل دارای دو بخش بالارو وپایین رو می باشدکه در بخش بالاروکانال های پتاسیم بازندوکانال های سدیمی بسته اند ودربخش پایین روبرعکس می باشد.
شکل ۲-۶:الف)خروج انتقال دهنده عصبی از نورون پیش سیناپسی به روش اگزوسیتوز صورت می گیرد.
ب)در غشا سلول پس سیناپسی گیرنده هایی شامل انواع کانال هاوپمپ ها وجود داردکه این گیرنده هاباعث تعیین نوع سیناپس می شوند یعنی این که مشخص می کنند که سیناپس تحریکی باشد یامهاری.
قانون دیل(dail low):این قانون بیان می کند که یک نورون در تمامی سیناپس های خود همواره یک نوع انتقال دهنده عصبی آزاد می کندودرنتیجه مهاری یا تحریکی بودن سیناپس توسط انتقال دهنده های عصبی تعیین نمی شود بلکه این امر توسط گیرنده های موجوددرغشای پس سیناپسی تعیین میگردد.مثلا استیل کولین آزادشده از نورون حرکتی در محل سیناپس باعضله مخطط تحریکی است ولی استیل کولین آزادشده از عصب واگ یکی از اعصاب مغزی برروی عضله قلب منجر به مهارفعالیت قلب می شود.
شکل۲-۹:لوب های بویائی در لوب پیشانی قراردارند و ارتباط نزدیکی با دستگاه لیمبیک دارند.
شکل۲-۱۱:الف)بخش قرمز رنگ یک حفره یا سینوس خونی را نشان می دهد که درفضای درونی سخت شامه قرارگرفته است.
ب)نرم شامه به سطح خارجی قشرمخ چسبیده است و همراه باآن چین خوردگی و برآمدگی وشیار دارد.
شکل۲-۱۲:الف)در این شکل پنج سیناپس وجود دارد که به ترتیب عبارتند از:
۱-سیناپس بین نورون حرکتی وماهیچه چهارسرجلوی ران
۲-سیناپس بین نورون حرکتی و ماهیچه عقب دوسر ران
۳-سیناپس بین نورون حسی(انتهای آکسون نورون حسی)بانورون رابط
۴-سیناپس بین نورون حسی با نورون حرکتی ماهیچه جلوی ران(ماهیچه چهارسر)
۵-سیناپس بین نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچه عقب ران(دوسر عقب ران)
ب)همان طور که در شکل دیده می شود در بخش جسم خاکستری نخاع سه سیناپس وجود داردکه دوتا تحریکی ویکی مهاری است،دوتای تحریکی شماره۳و۴دربالاومهار شماره ۵ می باشد.
شکل۲-۱۴:الف)دستگاه عصبی هیدرشامل شبکه ای از نورون های دو قطبی وچندقطبی است که با یکدیگر سیناپس دارند.پیام عصبی که درهر نقطه از این شبکه پدید می آید در همه جهات منتشر می شود وپاسخ بسیاری از محرک هاعمومی است.
ب)طناب های عصبی پلاناریاشکمی-طرفینی است و طناب عصبی در حشرات کاملا شکمی است در حایکه درطناب عصبی درمهره داران بصورت طناب عصبی پشتی(نخاع)درآمده است.ودرون مجرای ستون مهره ها قرار دارد.
فصل سوم
شکل ۳-۱:الف)پایین ترین یا عمیق ترین گیرنده ها،گیرنده های فشار می باشند و سطحی ترین یا بالا ترین گیرنده ها گیرنده های درد می باشند.
ب)بجز گیرنده درد که درانتهای عصبی برهنه و فاقد پوششی از بافت پیوندی است بقیه گیرنده ها(سرما،گرما وفشار)درانتهای دندریتی خود دارای پوششی از بافت پیوندی می باشند.
ج)تعداد لایه های پوششی ذزانتهای دندریتی گیرنده ها در گیرنده فشاراز سایر گیرنده ها بیشتر است.
شکل۳-۲:عدسی چشم محدب الطرفین است و تصویری حقیقی،وارونه وکوچک تر از شی برروی شبکه تشکیل می دهد.
شکل۳-۳:درسلول های گیرنده نور بخش مخروطی و استوانه ای که دارای صفحات دایره ای شکل می باشندنقش دندریت را بازی می کنندبه گونه ای که این بخش ها اثرمحرک(نور)رابه پیام عصبی تبدیل میکنند وسپس این پیام واردجسم سلولی شده واز طریق آکسون به نورون های بعدی منتقل می شود.
شکل۳-۵:اصلاح نزدیک بینی به کمک عدسی هلالی واگرا و دوربینی به کمک هلالی همگرا می باشد.
شکل۳-۷:الف)ترتیب قرارگرفتن گیرنده چشایی برروی زبان از جلو به عقب عبارتند از:شیرینی-شوری-ترشی-تلخی
ب)شکل وسطی یک نوع پرز چشایی پیاله مانند مربوط به ناحیه عقب زبان(تلخی)رانشان می دهدکه خود از تعداد زیادی جوانه چشایی تشکیل شده است.
ج)یک جوانه چشایی شامل:سلول چشایی-سلول نگهبان و نورون های حسی است.
شکل۳-۸:هرنیم کره مخ دارای۴لوب می باشدپس درمجموع۸لوب به وسیله شیارهای عمیقی از لوب دیگر جدا می شود.
شکل۳-۹:عصب بینایی از مجموع چند آکسون ساخته می شودومولکول های رنگیزه بینایی هم در انتهای دندریتی قرار دارندو بخش میان آکسون ودندریت که محل قرارگرفتن هسته می باشد جسم سلولی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *