خانه » جزوات کنکوری » زیست » دانلود جزوه نکات اصلی زیست شناسی پیش دانشگاهی
برگزاری همایش ریاضی در شهرشما
 
.
 

دانلود جزوه نکات اصلی زیست شناسی پیش دانشگاهی

نکات اصلی و پرکاربرد زیست پیش دانشگاهی را برای دانلود رایگان در ریاضی صد قرار داده ایم.

دانلود جزوه نکات اصلی زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

چند نکته مهم در داخل جزوه :

 

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﺳﺖ. ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻧﺶ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ ﺣﻔﻈﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻦ.

ﺍﺯ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﺍﻟﮕﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺩﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ! ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ!

ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺁﻣﻴﻨﻮﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺁﻣﻴﻨﻮﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻗﺪﻱ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ

ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ!

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻟﻮﻻﻛﺘﻮﺯ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﻕ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﻱ

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﺮﻕ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﻧﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ!

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ!ﺳﻤﻮﻡ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻮﻓﺖ ﻭ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ! ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻦ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ

ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻌﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺍﻧﺰﻳﻢ ﺑﺸﻦ! ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺗﻮ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻟﻮﻻﻛﺘﻮﺯ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺱ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻛﻼ ﺷﻜﻞ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ

ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﻕ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻧﺰﻳﻢ!

ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻛﻮﺍﺳﺮﻭﺍﺕ!

ﺩﺭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻔﺮﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ. ﭘﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

جزوه شامل :

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ , ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ ,  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ , ﺣﺒﺎﺏ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ , ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭژﻧﻲ ,ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻱ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ , ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﺧﻴﻞ , ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺯﻱ , ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎﻥ ژﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻛﺎﺭﻳﻮﺕ ﻫﺎ , ﻧﻘﺶ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﭼﻴﺴﺖ ,ﺍﭘﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ژﻥ ﻫﺎ , ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﭘﺮﺍﻥ ﻟﻚ ﺩﺭ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺍ. ﻛﻼﻱ , ﻛﻠﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ , ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ , ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍﺯﻱ , ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻲ ﻫﻮﺍﺯﻱ  ,ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ(ﺑﺨﺶ ﺑﻲ ﻫﻮﺍﺯﻱ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ), ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱ ﺩﻭﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ  , ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺮﺑﺲ , ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱ ﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍﺯﻱ ,

ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪﺭﻱ , ….. می باشد.

کل جزوه ۵۰ صفحه می باشد.

دانلودجزوه نکات اصلی زیست شناسی پیش دانشگاهی
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت ریاضی صد کلیک کنید.
 پسورد را تایپ کنید
فرمت فایل :pdf-zip حجم فایل :۳٫۵ مگ پسورد :www.riazi100.ir منبع:ریاضی صد

مهندس دلیجه

متولد ۱۳۷۰ هستم. در سال ۸۸ رتبه ی کنکورم ۲۲۵ رشته ریاضی شدو در سال ۹۲ لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیرگرفتم. درصد ریاضی کنکورم ۱۰۰ هست و از ۱۹سالگی به تدریس ریاضی و مشاوره کنکور مشغولم. علایق من فضا ،کهکشان ها ، مسایل نسبیت و سیاهچاله است.دیگرمهارت های من مهندس بهینه سازی و افزایش راندمان، داده کاوی،کنترل پروژه،طراح سایت، روانشناس،سخنران و. است. جهت مطالعه توضیحات DVD ریاضی ومشاهده نمونه تدریس روی عکس پایین کلیک کنید.. با یک تماس چند دقیقه ای مسیر رتبه ی برتر شدن را به ما بسپارید call: ۰۹۳۸۳۳۵۰۹۸۳ درصورت اینکه پاسخ ندادم و سرکلاس بودم پیامک بدین تا هماهنگ کنیم. * hamed.dalijeh@gmail.com

More Posts - Website - Google Plus

دی وی دی ریاضیات کنکور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دی وی دی ریاضی کنکور
پشتیبانی تلگرام