خانه » اطلاعات کنکوری » بودجه بندی دروس کنکور » بودجه بندی دروس رشته ی ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴
 

بودجه بندی دروس رشته ی ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴

 

بودجه بندی دروس رشته ی ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴

بودجه بندی دروس رشته ی ریاضی از سال 88 تا 94

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۱۰  ۸  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
زبان عربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸

 

دین و زندگی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۷  ۶  ۶  ۷  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۸  ۸  ۸

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مشتق و کاربرد آن  ۷  ۱۰  ۸  ۷  ۸  ۸  ۶
مثلثات  ۳  ۱  ۱  ۲  ۳  ۳  ۴
دنباله و سری  ۲  ۲  ۲  ۲  –  ۱  ۱
حد و پیوستگی و مجانب  ۴  ۱  ۳  ۱  ۴  ۴  ۴
تابع  ۱  ۵  ۶  ۸  ۶  ۳  ۲
انتگرال  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تصاعد و لگاریتم  ۲  ۱  ۲  ۱  –  –  ۳
دستگاه اعداد  ۱  ۱  –  –  –  ۱  –
ترکیبیات  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۲  ۱
آمار و مدل سازی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲
هندسه پایه
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مساحت و قضیه فیثاغورس  ۱  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  –
تشابه  ۱  –  –  ۱  –  ۲  ۲
دایره  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱
هندسه فضایی  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱
تبدیل ها  ۱  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۱
استدلال در هندسه  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  ۳

 

جبر و احتمال
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استدلال  ۱  ۱  ۲  ۱  ۲  ۱  ۱
مجموعه ها، ضرب دکارتی  ۲  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳
فضای نمونه و احتمال  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲
هندسه تحلیلی و جبر خطی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
بردار  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱
خط و صفحه  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
مقاطع و مخروطی  ۱  ۲  ۲  ۲  ۳  ۱  ۲
ماتریس و دترمینان  ۲  ۲  ۱  ۲  –  ۲  ۱
دستگاه معادلات خطی  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱

 

ریاضیات گسسته
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
گراف  ۲  ۲  ۱  ۳  ۳  ۱  ۱
نظریه اعداد  ۲  ۳  ۴  ۲  ۳  ۳  ۳
احتمال  ۱  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۳
فیزیک
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
ویژگی های ماده  ۱  –  –  –  –  ۳  ۱
گرما و قانون گازها  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳
الکتریسیته ساکن و خازن  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳
جریان الکتریکی  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴
القای الکترومغناطیس  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲
کار و انرژی  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱
حرکت شناسی  ۵  ۴  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴
دینامیک  ۳  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
مبانی ترمودینامیک  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲
حرکت نوسانی  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲  ۵  ۵  ۴  ۴  ۴  ۲  ۵
امواج الکترومغناطیسی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فیزیک اتمی  ۴  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فیزیک هسته ای  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱  ۲
مغناطیس  ۴  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲
فشار و چگالی  –  ۲  ۱  ۳  ۳  ۱
بردار  –  –  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱

 

شیمی ۲
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳
جدول تناوب عناصر  ۲  ۲  ۳  ۴  ۲  ۲  ۱
پیوند یونی  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
پیوند کووالانسی  ۲  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳  ۴
شیمی آلی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱
شیمی ۳
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۵
ترمودینامیک  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
محلول ها  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴

 

شیمی ۴
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲
تعادل  ۳  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲  ۳
اسید و باز  ۴  ۴  ۴  ۳  ۴  ۳  ۴
الکتروشیمی  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴ ۳

 

برای سایر رشته ها  :

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی تجربی

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی انسانی

 

مهندس دلیجه

متولد ۱۳۷۰ هستم. در سال ۸۸ رتبه ی کنکورم ۲۲۵ رشته ریاضی شد و در سال ۹۲ لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیرگرفتم. درصد ریاضی کنکورم ۱۰۰ هست و از ۱۹سالگی به تدریس ریاضی و مشاوره کنکور مشغولم. به نجوم علاقه دارم. طراحی سایت بلدم. در تفکر سیستمی و مذاکره هم دستی دارم. رمان می نویسم. ترجیح می دهم در ۳۰دقیقه ۱۹ بگیرم تا اینکه در ۹۰ دقیقه ۱۹٫۵ بگیرم. اعتقاد دارم برای اینکه خلبان خوبی باشی لازم نیست موتور سوار خوبی باشی. اگر چیزی که من درس می دهم را مدرس دیگری بتواند تدریس کند مطمئن باشید تدریس کنکور را رها خواهم کرد. مطالعه توضیحات DVD ریاضی ومشاهده نمونه تدریس با یک تماس چند دقیقه ای مسیر رتبه ی برتر شدن را به ما بسپارید call: ۰۹۳۸۳۳۵۰۹۸۳ درصورت اینکه پاسخ ندادم و سرکلاس بودم پیامک بدین تا هماهنگ کنیم. * متن کامل زندگی نامه ی من

More Posts - Website

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

  افزایش تراز هزار در یک روز