دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » اطلاعات کنکوری » بودجه بندی دروس کنکور » بودجه بندی دروس رشته ی ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴
کانال تلگرام ریاضی 100

بودجه بندی دروس رشته ی ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴

 

بودجه بندی دروس رشته ی ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴

بودجه بندی دروس رشته ی ریاضی از سال 88 تا 94

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۱۰  ۸  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
زبان عربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸

 

دین و زندگی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۷  ۶  ۶  ۷  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۸  ۸  ۸

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مشتق و کاربرد آن  ۷  ۱۰  ۸  ۷  ۸  ۸  ۶
مثلثات  ۳  ۱  ۱  ۲  ۳  ۳  ۴
دنباله و سری  ۲  ۲  ۲  ۲  –  ۱  ۱
حد و پیوستگی و مجانب  ۴  ۱  ۳  ۱  ۴  ۴  ۴
تابع  ۱  ۵  ۶  ۸  ۶  ۳  ۲
انتگرال  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تصاعد و لگاریتم  ۲  ۱  ۲  ۱  –  –  ۳
دستگاه اعداد  ۱  ۱  –  –  –  ۱  –
ترکیبیات  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۲  ۱
آمار و مدل سازی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲
هندسه پایه
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مساحت و قضیه فیثاغورس  ۱  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  –
تشابه  ۱  –  –  ۱  –  ۲  ۲
دایره  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱
هندسه فضایی  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱
تبدیل ها  ۱  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۱
استدلال در هندسه  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  ۳

 

جبر و احتمال
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استدلال  ۱  ۱  ۲  ۱  ۲  ۱  ۱
مجموعه ها، ضرب دکارتی  ۲  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳
فضای نمونه و احتمال  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲
هندسه تحلیلی و جبر خطی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
بردار  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱
خط و صفحه  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
مقاطع و مخروطی  ۱  ۲  ۲  ۲  ۳  ۱  ۲
ماتریس و دترمینان  ۲  ۲  ۱  ۲  –  ۲  ۱
دستگاه معادلات خطی  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱

 

ریاضیات گسسته
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
گراف  ۲  ۲  ۱  ۳  ۳  ۱  ۱
نظریه اعداد  ۲  ۳  ۴  ۲  ۳  ۳  ۳
احتمال  ۱  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۳
فیزیک
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
ویژگی های ماده  ۱  –  –  –  –  ۳  ۱
گرما و قانون گازها  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳
الکتریسیته ساکن و خازن  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳
جریان الکتریکی  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴
القای الکترومغناطیس  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲
کار و انرژی  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱
حرکت شناسی  ۵  ۴  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴
دینامیک  ۳  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
مبانی ترمودینامیک  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲
حرکت نوسانی  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲  ۵  ۵  ۴  ۴  ۴  ۲  ۵
امواج الکترومغناطیسی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فیزیک اتمی  ۴  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فیزیک هسته ای  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱  ۲
مغناطیس  ۴  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲
فشار و چگالی  –  ۲  ۱  ۳  ۳  ۱
بردار  –  –  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱

 

شیمی ۲
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳
جدول تناوب عناصر  ۲  ۲  ۳  ۴  ۲  ۲  ۱
پیوند یونی  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
پیوند کووالانسی  ۲  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳  ۴
شیمی آلی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱
شیمی ۳
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۵
ترمودینامیک  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
محلول ها  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴

 

شیمی ۴
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲
تعادل  ۳  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲  ۳
اسید و باز  ۴  ۴  ۴  ۳  ۴  ۳  ۴
الکتروشیمی  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴ ۳

 

برای سایر رشته ها  :

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی تجربی

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی انسانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *