دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:اثبات تصویری ریاضی

برچسب آرشیوها:اثبات تصویری ریاضی

اثبات مجموع اولین n عدد طبیعی متوالی (رابطه گاوس)

مجموع اولین n عدد طبیعی متوالی را بطه۱+۲+۳+…+n = n(n+1)/2 گاوس وقتی دانش آموز ابتدایی بود این رابطه را کشف کرد و معلم خود را حیرت زده کرد. با توجه به شکل مشاهده میکنید که نصف مساحت مستطیلی به طول و عرض n ,n+1 است.

ادامه مطلب