دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » پرواز با ریاضی » زیبایی های ریاضی » ادامه ی عدد پیpi ریاضی تا کجا میره ؟
کانال تلگرام ریاضی 100

ادامه ی عدد پیpi ریاضی تا کجا میره ؟

عدد پی تا یک میلیون رقم اعشار

عدد پی تا یک میلیون رقم اعشار

۳
.
۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۶۲۶۴۳۳۸۳۲۷۹۵۰۲۸۸۴۱۹۷۱۶۹۳۹۹۳۷۵۱۰۵۸۲۰۹
۷۴۹۴۴۵۹۲۳۰۷۸۱۶۴۰۶۲۸۶۲۰۸۹۹۸۶۲۸۰۳۴۸۲۵۳۴۲۱۱۷۰۶۷۹۸۲۱۴۸۰۸۶۵۱
۳۲۸۲۳۰۶۶۴۷۰۹۳۸۴۴۶۰۹۵۵۰۵۸۲۲۳۱۷۲۵۳۵۹۴۰۸۱۲۸۴۸۱۱۱۷۴۵۰۲۸۴۱۰۲
۷۰۱۹۳۸۵۲۱۱۰۵۵۵۹۶۴۴۶۲۲۹۴۸۹۵۴۹۳۰۳۸۱۹۶۴۴۲۸۸۱۰۹۷۵۶۶۵۹۳۳۴۴۶۱
۲۸۴۷۵۶۴۸۲۳۳۷۸۶۷۸۳۱۶۵۲۷۱۲۰۱۹۰۹۱۴۵۶۴۸۵۶۶۹۲۳۴۶۰۳۴۸۶۱۰۴۵۴۳۲
۶۶۴۸۲۱۳۳۹۳۶۰۷۲۶۰۲۴۹۱۴۱۲۷۳۷۲۴۵۸۷۰۰۶۶۰۶۳۱۵۵۸۸۱۷۴۸۸۱۵۲۰۹۲۰
۹۶۲۸۲۹۲۵۴۰۹۱۷۱۵۳۶۴۳۶۷۸۹۲۵۹۰۳۶۰۰۱۱۳۳۰۵۳۰۵۴۸۸۲۰۴۶۶۵۲۱۳۸۴۱
۴۶۹۵۱۹۴۱۵۱۱۶۰۹۴۳۳۰۵۷۲۷۰۳۶۵۷۵۹۵۹۱۹۵۳۰۹۲۱۸۶۱۱۷۳۸۱۹۳۲۶۱۱۷۹
۳۱۰۵۱۱۸۵۴۸۰۷۴۴۶۲۳۷۹۹۶۲۷۴۹۵۶۷۳۵۱۸۸۵۷۵۲۷۲۴۸۹۱۲۲۷۹۳۸۱۸۳۰۱۱
۹۴۹۱۲۹۸۳۳۶۷۳۳۶۲۴۴۰۶۵۶۶۴۳۰۸۶۰۲۱۳۹۴۹۴۶۳۹۵۲۲۴۷۳۷۱۹۰۷۰۲۱۷۹۸
۶۰۹۴۳۷۰۲۷۷۰۵۳۹۲۱۷۱۷۶۲۹۳۱۷۶۷۵۲۳۸۴۶۷۴۸۱۸۴۶۷۶۶۹۴۰۵۱۳۲۰۰۰۵۶
۸۱۲۷۱۴۵۲۶۳۵۶۰۸۲۷۷۸۵۷۷۱۳۴۲۷۵۷۷۸۹۶۰۹۱۷۳۶۳۷۱۷۸۷۲۱۴۶۸۴۴۰۹۰۱
۲۲۴۹۵۳۴۳۰۱۴۶۵۴۹۵۸۵۳۷۱۰۵۰۷۹۲۲۷۹۶۸۹۲۵۸۹۲۳۵۴۲۰۱۹۹۵۶۱۱۲۱۲۹۰
۲۱۹۶۰۸۶۴۰۳۴۴۱۸۱۵۹۸۱۳۶۲۹۷۷۴۷۷۱۳۰۹۹۶۰۵۱۸۷۰۷۲۱۱۳۴۹۹۹۹۹۹۸۳۷
۲۹۷۸۰۴۹۹۵۱۰۵۹۷۳۱۷۳۲۸۱۶۰۹۶۳۱۸۵۹۵۰۲۴۴۵۹۴۵۵۳۴۶۹۰۸۳۰۲۶۴۲۵۲۲
۳۰۸۲۵۳۳۴۴۶۸۵۰۳۵۲۶۱۹۳۱۱۸۸۱۷۱۰۱۰۰۰۳۱۳۷۸۳۸۷۵۲۸۸۶۵۸۷۵۳۳۲۰۸۳
۸۱۴۲۰۶۱۷۱۷۷۶۶۹۱۴۷۳۰۳۵۹۸۲۵۳۴۹۰۴۲۸۷۵۵۴۶۸۷۳۱۱۵۹۵۶۲۸۶۳۸۸۲۳۵
۳۷۸۷۵۹۳۷۵۱۹۵۷۷۸۱۸۵۷۷۸۰۵۳۲۱۷۱۲۲۶۸۰۶۶۱۳۰۰۱۹۲۷۸۷۶۶۱۱۱۹۵۹۰۹
۲۱۶۴۲۰۱۹۸۹۳۸۰۹۵۲۵۷۲۰۱۰۶۵۴۸۵۸۶۳۲۷۸۸۶۵۹۳۶۱۵۳۳۸۱۸۲۷۹۶۸۲۳۰۳
۰۱۹۵۲۰۳۵۳۰۱۸۵۲۹۶۸۹۹۵۷۷۳۶۲۲۵۹۹۴۱۳۸۹۱۲۴۹۷۲۱۷۷۵۲۸۳۴۷۹۱۳۱۵۱
۵۵۷۴۸۵۷۲۴۲۴۵۴۱۵۰۶۹۵۹۵۰۸۲۹۵۳۳۱۱۶۸۶۱۷۲۷۸۵۵۸۸۹۰۷۵۰۹۸۳۸۱۷۵۴
۶۳۷۴۶۴۹۳۹۳۱۹۲۵۵۰۶۰۴۰۰۹۲۷۷۰۱۶۷۱۱۳۹۰۰۹۸۴۸۸۲۴۰۱۲۸۵۸۳۶۱۶۰۳۵
۶۳۷۰۷۶۶۰۱۰۴۷۱۰۱۸۱۹۴۲۹۵۵۵۹۶۱۹۸۹۴۶۷۶۷۸۳۷۴۴۹۴۴۸۲۵۵۳۷۹۷۷۴۷۲
۶۸۴۷۱۰۴۰۴۷۵۳۴۶۴۶۲۰۸۰۴۶۶۸۴۲۵۹۰۶۹۴۹۱۲۹۳۳۱۳۶۷۷۰۲۸۹۸۹۱۵۲۱۰۴
۷۵۲۱۶۲۰۵۶۹۶۶۰۲۴۰۵۸۰۳۸۱۵۰۱۹۳۵۱۱۲۵۳۳۸۲۴۳۰۰۳۵۵۸۷۶۴۰۲۴۷۴۹۶۴
۷۳۲۶۳۹۱۴۱۹۹۲۷۲۶۰۴۲۶۹۹۲۲۷۹۶۷۸۲۳۵۴۷۸۱۶۳۶۰۰۹۳۴۱۷۲۱۶۴۱۲۱۹۹۲
۴۵۸۶۳۱۵۰۳۰۲۸۶۱۸۲۹۷۴۵۵۵۷۰۶۷۴۹۸۳۸۵۰۵۴۹۴۵۸۸۵۸۶۹۲۶۹۹۵۶۹۰۹۲۷
۲۱۰۷۹۷۵۰۹۳۰۲۹۵۵۳۲۱۱۶۵۳۴۴۹۸۷۲۰۲۷۵۵۹۶۰۲۳۶۴۸۰۶۶۵۴۹۹۱۱۹۸۸۱۸
۳۴۷۹۷۷۵۳۵۶۶۳۶۹۸۰۷۴۲۶۵۴۲۵۲۷۸۶۲۵۵۱۸۱۸۴۱۷۵۷۴۶۷۲۸۹۰۹۷۷۷۷۲۷۹
۳۸۰۰۰۸۱۶۴۷۰۶۰۰۱۶۱۴۵۲۴۹۱۹۲۱۷۳۲۱۷۲۱۴۷۷۲۳۵۰۱۴۱۴۴۱۹۷۳۵۶۸۵۴۸
۱۶۱۳۶۱۱۵۷۳۵۲۵۵۲۱۳۳۴۷۵۷۴۱۸۴۹۴۶۸۴۳۸۵۲۳۳۲۳۹۰۷۳۹۴۱۴۳۳۳۴۵۴۷۷
۶۲۴۱۶۸۶۲۵۱۸۹۸۳۵۶۹۴۸۵۵۶۲۰۹۹۲۱۹۲۲۲۱۸۴۲۷۲۵۵۰۲۵۴۲۵۶۸۸۷۶۷۱۷۹
۰۴۹۴۶۰۱۶۵۳۴۶۶۸۰۴۹۸۸۶۲۷۲۳۲۷۹۱۷۸۶۰۸۵۷۸۴۳۸۳۸۲۷۹۶۷۹۷۶۶۸۱۴۵۴
۱۰۰۹۵۳۸۸۳۷۸۶۳۶۰۹۵۰۶۸۰۰۶۴۲۲۵۱۲۵۲۰۵۱۱۷۳۹۲۹۸۴۸۹۶۰۸۴۱۲۸۴۸۸۶
۲۶۹۴۵۶۰۴۲۴۱۹۶۵۲۸۵۰۲۲۲۱۰۶۶۱۱۸۶۳۰۶۷۴۴۲۷۸۶۲۲۰۳۹۱۹۴۹۴۵۰۴۷۱۲
۳۷۱۳۷۸۶۹۶۰۹۵۶۳۶۴۳۷۱۹۱۷۲۸۷۴۶۷۷۶۴۶۵۷۵۷۳۹۶۲۴۱۳۸۹۰۸۶۵۸۳۲۶۴۵
۹۹۵۸۱۳۳۹۰۴۷۸۰۲۷۵۹۰۰۹۹۴۶۵۷۶۴۰۷۸۹۵۱۲۶۹۴۶۸۳۹۸۳۵۲۵۹۵۷۰۹۸۲۵۸
۲۲۶۲۰۵۲۲۴۸۹۴۰۷۷۲۶۷۱۹۴۷۸۲۶۸۴۸۲۶۰۱۴۷۶۹۹۰۹۰۲۶۴۰۱۳۶۳۹۴۴۳۷۴۵
۵۳۰۵۰۶۸۲۰۳۴۹۶۲۵۲۴۵۱۷۴۹۳۹۹۶۵۱۴۳۱۴۲۹۸۰۹۱۹۰۶۵۹۲۵۰۹۳۷۲۲۱۶۹۶
۴۶۱۵۱۵۷۰۹۸۵۸۳۸۷۴۱۰۵۹۷۸۸۵۹۵۹۷۷۲۹۷۵۴۹۸۹۳۰۱۶۱۷۵۳۹۲۸۴۶۸۱۳۸۲
۶۸۶۸۳۸۶۸۹۴۲۷۷۴۱۵۵۹۹۱۸۵۵۹۲۵۲۴۵۹۵۳۹۵۹۴۳۱۰۴۹۹۷۲۵۲۴۶۸۰۸۴۵۹۸
۷۲۷۳۶۴۴۶۹۵۸۴۸۶۵۳۸۳۶۷۳۶۲۲۲۶۲۶۰۹۹۱۲۴۶۰۸۰۵۱۲۴۳۸۸۴۳۹۰۴۵۱۲۴۴
۱۳۶۵۴۹۷۶۲۷۸۰۷۹۷۷۱۵۶۹۱۴۳۵۹۹۷۷۰۰۱۲۹۶۱۶۰۸۹۴۴۱۶۹۴۸۶۸۵۵۵۸۴۸۴
۰۶۳۵۳۴۲۲۰۷۲۲۲۵۸۲۸۴۸۸۶۴۸۱۵۸۴۵۶۰۲۸۵۰۶۰۱۶۸۴۲۷۳۹۴۵۲۲۶۷۴۶۷۶۷
۸۸۹۵۲۵۲۱۳۸۵۲۲۵۴۹۹۵۴۶۶۶۷۲۷۸۲۳۹۸۶۴۵۶۵۹۶۱۱۶۳۵۴۸۸۶۲۳۰۵۷۷۴۵۶
۴۹۸۰۳۵۵۹۳۶۳۴۵۶۸۱۷۴۳۲۴۱۱۲۵۱۵۰۷۶۰۶۹۴۷۹۴۵۱۰۹۶۵۹۶۰۹۴۰۲۵۲۲۸۸
۷۹۷۱۰۸۹۳۱۴۵۶۶۹۱۳۶۸۶۷۲۲۸۷۴۸۹۴۰۵۶۰۱۰۱۵۰۳۳۰۸۶۱۷۹۲۸۶۸۰۹۲۰۸۷
۴۷۶۰۹۱۷۸۲۴۹۳۸۵۸۹۰۰۹۷۱۴۹۰۹۶۷۵۹۸۵۲۶۱۳۶۵۵۴۹۷۸۱۸۹۳۱۲۹۷۸۴۸۲۱
۶۸۲۹۹۸۹۴۸۷۲۲۶۵۸۸۰۴۸۵۷۵۶۴۰۱۴۲۷۰۴۷۷۵۵۵۱۳۲۳۷۹۶۴۱۴۵۱۵۲۳۷۴۶۲
۳۴۳۶۴۵۴۲۸۵۸۴۴۴۷۹۵۲۶۵۸۶۷۸۲۱۰۵۱۱۴۱۳۵۴۷۳۵۷۳۹۵۲۳۱۱۳۴۲۷۱۶۶۱۰
۲۱۳۵۹۶۹۵۳۶۲۳۱۴۴۲۹۵۲۴۸۴۹۳۷۱۸۷۱۱۰۱۴۵۷۶۵۴۰۳۵۹۰۲۷۹۹۳۴۴۰۳۷۴۲
۰۰۷۳۱۰۵۷۸۵۳۹۰۶۲۱۹۸۳۸۷۴۴۷۸۰۸۴۷۸۴۸۹۶۸۳۳۲۱۴۴۵۷۱۳۸۶۸۷۵۱۹۴۳۵
۰۶۴۳۰۲۱۸۴۵۳۱۹۱۰۴۸۴۸۱۰۰۵۳۷۰۶۱۴۶۸۰۶۷۴۹۱۹۲۷۸۱۹۱۱۹۷۹۳۹۹۵۲۰۶
۱۴۱۹۶۶۳۴۲۸۷۵۴۴۴۰۶۴۳۷۴۵۱۲۳۷۱۸۱۹۲۱۷۹۹۹۸۳۹۱۰۱۵۹۱۹۵۶۱۸۱۴۶۷۵
۱۴۲۶۹۱۲۳۹۷۴۸۹۴۰۹۰۷۱۸۶۴۹۴۲۳۱۹۶۱۵۶۷۹۴۵۲۰۸۰۹۵۱۴۶۵۵۰۲۲۵۲۳۱۶
۰۳۸۸۱۹۳۰۱۴۲۰۹۳۷۶۲۱۳۷۸۵۵۹۵۶۶۳۸۹۳۷۷۸۷۰۸۳۰۳۹۰۶۹۷۹۲۰۷۷۳۴۶۷۲
۲۱۸۲۵۶۲۵۹۹۶۶۱۵۰۱۴۲۱۵۰۳۰۶۸۰۳۸۴۴۷۷۳۴۵۴۹۲۰۲۶۰۵۴۱۴۶۶۵۹۲۵۲۰۱
۴۹۷۴۴۲۸۵۰۷۳۲۵۱۸۶۶۶۰۰۲۱۳۲۴۳۴۰۸۸۱۹۰۷۱۰۴۸۶۳۳۱۷۳۴۶۴۹۶۵۱۴۵۳۹
۰۵۷۹۶۲۶۸۵۶۱۰۰۵۵۰۸۱۰۶۶۵۸۷۹۶۹۹۸۱۶۳۵۷۴۷۳۶۳۸۴۰۵۲۵۷۱۴۵۹۱۰۲۸۹
۷۰۶۴۱۴۰۱۱۰۹۷۱۲۰۶۲۸۰۴۳۹۰۳۹۷۵۹۵۱۵۶۷۷۱۵۷۷۰۰۴۲۰۳۳۷۸۶۹۹۳۶۰۰۷
۲۳۰۵۵۸۷۶۳۱۷۶۳۵۹۴۲۱۸۷۳۱۲۵۱۴۷۱۲۰۵۳۲۹۲۸۱۹۱۸۲۶۱۸۶۱۲۵۸۶۷۳۲۱۵
۷۹۱۹۸۴۱۴۸۴۸۸۲۹۱۶۴۴۷۰۶۰۹۵۷۵۲۷۰۶۹۵۷۲۲۰۹۱۷۵۶۷۱۱۶۷۲۲۹۱۰۹۸۱۶
۹۰۹۱۵۲۸۰۱۷۳۵۰۶۷۱۲۷۴۸۵۸۳۲۲۲۸۷۱۸۳۵۲۰۹۳۵۳۹۶۵۷۲۵۱۲۱۰۸۳۵۷۹۱۵
۱۳۶۹۸۸۲۰۹۱۴۴۴۲۱۰۰۶۷۵۱۰۳۳۴۶۷۱۱۰۳۱۴۱۲۶۷۱۱۱۳۶۹۹۰۸۶۵۸۵۱۶۳۹۸
۳۱۵۰۱۹۷۰۱۶۵۱۵۱۱۶۸۵۱۷۱۴۳۷۶۵۷۶۱۸۳۵۱۵۵۶۵۰۸۸۴۹۰۹۹۸۹۸۵۹۹۸۲۳۸
۷۳۴۵۵۲۸۳۳۱۶۳۵۵۰۷۶۴۷۹۱۸۵۳۵۸۹۳۲۲۶۱۸۵۴۸۹۶۳۲۱۳۲۹۳۳۰۸۹۸۵۷۰۶۴
۲۰۴۶۷۵۲۵۹۰۷۰۹۱۵۴۸۱۴۱۶۵۴۹۸۵۹۴۶۱۶۳۷۱۸۰۲۷۰۹۸۱۹۹۴۳۰۹۹۲۴۴۸۸۹
۵۷۵۷۱۲۸۲۸۹۰۵۹۲۳۲۳۳۲۶۰۹۷۲۹۹۷۱۲۰۸۴۴۳۳۵۷۳۲۶۵۴۸۹۳۸۲۳۹۱۱۹۳۲۵
۹۷۴۶۳۶۶۷۳۰۵۸۳۶۰۴۱۴۲۸۱۳۸۸۳۰۳۲۰۳۸۲۴۹۰۳۷۵۸۹۸۵۲۴۳۷۴۴۱۷۰۲۹۱۳
۲۷۶۵۶۱۸۰۹۳۷۷۳۴۴۴۰۳۰۷۰۷۴۶۹۲۱۱۲۰۱۹۱۳۰۲۰۳۳۰۳۸۰۱۹۷۶۲۱۱۰۱۱۰۰
۴۴۹۲۹۳۲۱۵۱۶۰۸۴۲۴۴۴۸۵۹۶۳۷۶۶۹۸۳۸۹۵۲۲۸۶۸۴۷۸۳۱۲۳۵۵۲۶۵۸۲۱۳۱۴
۴۹۵۷۶۸۵۷۲۶۲۴۳۳۴۴۱۸۹۳۰۳۹۶۸۶۴۲۶۲۴۳۴۱۰۷۷۳۲۲۶۹۷۸۰۲۸۰۷۳۱۸۹۱۵
۴۴۱۱۰۱۰۴۴۶۸۲۳۲۵۲۷۱۶۲۰۱۰۵۲۶۵۲۲۷۲۱۱۱۶۶۰۳۹۶۶۶۵۵۷۳۰۹۲۵۴۷۱۱۰
۵۵۷۸۵۳۷۶۳۴۶۶۸۲۰۶۵۳۱۰۹۸۹۶۵۲۶۹۱۸۶۲۰۵۶۴۷۶۹۳۱۲۵۷۰۵۸۶۳۵۶۶۲۰۱
۸۵۵۸۱۰۰۷۲۹۳۶۰۶۵۹۸۷۶۴۸۶۱۱۷۹۱۰۴۵۳۳۴۸۸۵۰۳۴۶۱۱۳۶۵۷۶۸۶۷۵۳۲۴۹
۴۴۱۶۶۸۰۳۹۶۲۶۵۷۹۷۸۷۷۱۸۵۵۶۰۸۴۵۵۲۹۶۵۴۱۲۶۶۵۴۰۸۵۳۰۶۱۴۳۴۴۴۳۱۸
۵۸۶۷۶۹۷۵۱۴۵۶۶۱۴۰۶۸۰۰۷۰۰۲۳۷۸۷۷۶۵۹۱۳۴۴۰۱۷۱۲۷۴۹۴۷۰۴۲۰۵۶۲۲۳
۰۵۳۸۹۹۴۵۶۱۳۱۴۰۷۱۱۲۷۰۰۰۴۰۷۸۵۴۷۳۳۲۶۹۹۳۹۰۸۱۴۵۴۶۶۴۶۴۵۸۸۰۷۹۷
۲۷۰۸۲۶۶۸۳۰۶۳۴۳۲۸۵۸۷۸۵۶۹۸۳۰۵۲۳۵۸۰۸۹۳۳۰۶۵۷۵۷۴۰۶۷۹۵۴۵۷۱۶۳۷
۷۵۲۵۴۲۰۲۱۱۴۹۵۵۷۶۱۵۸۱۴۰۰۲۵۰۱۲۶۲۲۸۵۹۴۱۳۰۲۱۶۴۷۱۵۵۰۹۷۹۲۵۹۲۳
۰۹۹۰۷۹۶۵۴۷۳۷۶۱۲۵۵۱۷۶۵۶۷۵۱۳۵۷۵۱۷۸۲۹۶۶۶۴۵۴۷۷۹۱۷۴۵۰۱۱۲۹۹۶۱
۴۸۹۰۳۰۴۶۳۹۹۴۷۱۳۲۹۶۲۱۰۷۳۴۰۴۳۷۵۱۸۹۵۷۳۵۹۶۱۴۵۸۹۰۱۹۳۸۹۷۱۳۱۱۱
۷۹۰۴۲۹۷۸۲۸۵۶۴۷۵۰۳۲۰۳۱۹۸۶۹۱۵۱۴۰۲۸۷۰۸۰۸۵۹۹۰۴۸۰۱۰۹۴۱۲۱۴۷۲۲
۱۳۱۷۹۴۷۶۴۷۷۷۲۶۲۲۴۱۴۲۵۴۸۵۴۵۴۰۳۳۲۱۵۷۱۸۵۳۰۶۱۴۲۲۸۸۱۳۷۵۸۵۰۴۳
۰۶۳۳۲۱۷۵۱۸۲۹۷۹۸۶۶۲۲۳۷۱۷۲۱۵۹۱۶۰۷۷۱۶۶۹۲۵۴۷۴۸۷۳۸۹۸۶۶۵۴۹۴۹۴
۵۰۱۱۴۶۵۴۰۶۲۸۴۳۳۶۶۳۹۳۷۹۰۰۳۹۷۶۹۲۶۵۶۷۲۱۴۶۳۸۵۳۰۶۷۳۶۰۹۶۵۷۱۲۰
۹۱۸۰۷۶۳۸۳۲۷۱۶۶۴۱۶۲۷۴۸۸۸۸۰۰۷۸۶۹۲۵۶۰۲۹۰۲۲۸۴۷۲۱۰۴۰۳۱۷۲۱۱۸۶
۰۸۲۰۴۱۹۰۰۰۴۲۲۹۶۶۱۷۱۱۹۶۳۷۷۹۲۱۳۳۷۵۷۵۱۱۴۹۵۹۵۰۱۵۶۶۰۴۹۶۳۱۸۶۲
۹۴۷۲۶۵۴۷۳۶۴۲۵۲۳۰۸۱۷۷۰۳۶۷۵۱۵۹۰۶۷۳۵۰۲۳۵۰۷۲۸۳۵۴۰۵۶۷۰۴۰۳۸۶۷
۴۳۵۱۳۶۲۲۲۲۴۷۷۱۵۸۹۱۵۰۴۹۵۳۰۹۸۴۴۴۸۹۳۳۳۰۹۶۳۴۰۸۷۸۰۷۶۹۳۲۵۹۹۳۹
۷۸۰۵۴۱۹۳۴۱۴۴۷۳۷۷۴۴۱۸۴۲۶۳۱۲۹۸۶۰۸۰۹۹۸۸۸۶۸۷۴۱۳۲۶۰۴۷۲۱۵۶۹۵۱
۶۲۳۹۶۵۸۶۴۵۷۳۰۲۱۶۳۱۵۹۸۱۹۳۱۹۵۱۶۷۳۵۳۸۱۲۹۷۴۱۶۷۷۲۹۴۷۸۶۷۲۴۲۲۹
۲۴۶۵۴۳۶۶۸۰۰۹۸۰۶۷۶۹۲۸۲۳۸۲۸۰۶۸۹۹۶۴۰۰۴۸۲۴۳۵۴۰۳۷۰۱۴۱۶۳۱۴۹۶۵
۸۹۷۹۴۰۹۲۴۳۲۳۷۸۹۶۹۰۷۰۶۹۷۷۹۴۲۲۳۶۲۵۰۸۲۲۱۶۸۸۹۵۷۳۸۳۷۹۸۶۲۳۰۰۱
۵۹۳۷۷۶۴۷۱۶۵۱۲۲۸۹۳۵۷۸۶۰۱۵۸۸۱۶۱۷۵۵۷۸۲۹۷۳۵۲۳۳۴۴۶۰۴۲۸۱۵۱۲۶۲
۷۲۰۳۷۳۴۳۱۴۶۵۳۱۹۷۷۷۷۴۱۶۰۳۱۹۹۰۶۶۵۵۴۱۸۷۶۳۹۷۹۲۹۳۳۴۴۱۹۵۲۱۵۴۱
۳۴۱۸۹۹۴۸۵۴۴۴۷۳۴۵۶۷۳۸۳۱۶۲۴۹۹۳۴۱۹۱۳۱۸۱۴۸۰۹۲۷۷۷۷۱۰۳۸۶۳۸۷۷۳
۴۳۱۷۷۲۰۷۵۴۵۶۵۴۵۳۲۲۰۷۷۷۰۹۲۱۲۰۱۹۰۵۱۶۶۰۹۶۲۸۰۴۹۰۹۲۶۳۶۰۱۹۷۵۹
۸۸۲۸۱۶۱۳۳۲۳۱۶۶۶۳۶۵۲۸۶۱۹۳۲۶۶۸۶۳۳۶۰۶۲۷۳۵۶۷۶۳۰۳۵۴۴۷۷۶۲۸۰۳۵
۰۴۵۰۷۷۷۲۳۵۵۴۷۱۰۵۸۵۹۵۴۸۷۰۲۷۹۰۸۱۴۳۵۶۲۴۰۱۴۵۱۷۱۸۰۶۲۴۶۴۳۶۲۶۷
۹۴۵۶۱۲۷۵۳۱۸۱۳۴۰۷۸۳۳۰۳۳۶۲۵۴۲۳۲۷۸۳۹۴۴۹۷۵۳۸۲۴۳۷۲۰۵۸۳۵۳۱۱۴۷
۷۱۱۹۹۲۶۰۶۳۸۱۳۳۴۶۷۷۶۸۷۹۶۹۵۹۷۰۳۰۹۸۳۳۹۱۳۰۷۷۱۰۹۸۷۰۴۰۸۵۹۱۳۳۷
۴۶۴۱۴۴۲۸۲۲۷۷۲۶۳۴۶۵۹۴۷۰۴۷۴۵۸۷۸۴۷۷۸۷۲۰۱۹۲۷۷۱۵۲۸۰۷۳۱۷۶۷۹۰۷
۷۰۷۱۵۷۲۱۳۴۴۴۷۳۰۶۰۵۷۰۰۷۳۳۴۹۲۴۳۶۹۳۱۱۳۸۳۵۰۴۹۳۱۶۳۱۲۸۴۰۴۲۵۱۲
۱۹۲۵۶۵۱۷۹۸۰۶۹۴۱۱۳۵۲۸۰۱۳۱۴۷۰۱۳۰۴۷۸۱۶۴۳۷۸۸۵۱۸۵۲۹۰۹۲۸۵۴۵۲۰
۱۱۶۵۸۳۹۳۴۱۹۶۵۶۲۱۳۴۹۱۴۳۴۱۵۹۵۶۲۵۸۶۵۸۶۵۵۷۰۵۵۲۶۹۰۴۹۶۵۲۰۹۸۵۸
۰۳۳۸۵۰۷۲۲۴۲۶۴۸۲۹۳۹۷۲۸۵۸۴۷۸۳۱۶۳۰۵۷۷۷۷۵۶۰۶۸۸۸۷۶۴۴۶۲۴۸۲۴۶۸
۵۷۹۲۶۰۳۹۵۳۵۲۷۷۳۴۸۰۳۰۴۸۰۲۹۰۰۵۸۷۶۰۷۵۸۲۵۱۰۴۷۴۷۰۹۱۶۴۳۹۶۱۳۶۲
۶۷۶۰۴۴۹۲۵۶۲۷۴۲۰۴۲۰۸۳۲۰۸۵۶۶۱۱۹۰۶۲۵۴۵۴۳۳۷۲۱۳۱۵۳۵۹۵۸۴۵۰۶۸۷
۷۲۴۶۰۲۹۰۱۶۱۸۷۶۶۷۹۵۲۴۰۶۱۶۳۴۲۵۲۲۵۷۷۱۹۵۴۲۹۱۶۲۹۹۱۹۳۰۶۴۵۵۳۷۷
۹۹۱۴۰۳۷۳۴۰۴۳۲۸۷۵۲۶۲۸۸۸۹۶۳۹۹۵۸۷۹۴۷۵۷۲۹۱۷۴۶۴۲۶۳۵۷۴۵۵۲۵۴۰۷
۹۰۹۱۴۵۱۳۵۷۱۱۱۳۶۹۴۱۰۹۱۱۹۳۹۳۲۵۱۹۱۰۷۶۰۲۰۸۲۵۲۰۲۶۱۸۷۹۸۵۳۱۸۸۷
۷۰۵۸۴۲۹۷۲۵۹۱۶۷۷۸۱۳۱۴۹۶۹۹۰۰۹۰۱۹۲۱۱۶۹۷۱۷۳۷۲۷۸۴۷۶۸۴۷۲۶۸۶۰۸
۴۹۰۰۳۳۷۷۰۲۴۲۴۲۹۱۶۵۱۳۰۰۵۰۰۵۱۶۸۳۲۳۳۶۴۳۵۰۳۸۹۵۱۷۰۲۹۸۹۳۹۲۲۳۳
۴۵۱۷۲۲۰۱۳۸۱۲۸۰۶۹۶۵۰۱۱۷۸۴۴۰۸۷۴۵۱۹۶۰۱۲۱۲۲۸۵۹۹۳۷۱۶۲۳۱۳۰۱۷۱
۱۴۴۴۸۴۶۴۰۹۰۳۸۹۰۶۴۴۹۵۴۴۴۰۰۶۱۹۸۶۹۰۷۵۴۸۵۱۶۰۲۶۳۲۷۵۰۵۲۹۸۳۴۹۱
۸۷۴۰۷۸۶۶۸۰۸۸۱۸۳۳۸۵۱۰۲۲۸۳۳۴۵۰۸۵۰۴۸۶۰۸۲۵۰۳۹۳۰۲۱۳۳۲۱۹۷۱۵۵۱
۸۴۳۰۶۳۵۴۵۵۰۰۷۶۶۸۲۸۲۹۴۹۳۰۴۱۳۷۷۶۵۵۲۷۹۳۹۷۵۱۷۵۴۶۱۳۹۵۳۹۸۴۶۸۳
۳۹۳۶۳۸۳۰۴۷۴۶۱۱۹۹۶۶۵۳۸۵۸۱۵۳۸۴۲۰۵۶۸۵۳۳۸۶۲۱۸۶۷۲۵۲۳۳۴۰۲۸۳۰۸
۷۱۱۲۳۲۸۲۷۸۹۲۱۲۵۰۷۷۱۲۶۲۹۴۶۳۲۲۹۵۶۳۹۸۹۸۹۸۹۳۵۸۲۱۱۶۷۴۵۶۲۷۰۱۰
۲۱۸۳۵۶۴۶۲۲۰۱۳۴۹۶۷۱۵۱۸۸۱۹۰۹۷۳۰۳۸۱۱۹۸۰۰۴۹۷۳۴۰۷۲۳۹۶۱۰۳۶۸۵۴
۰۶۶۴۳۱۹۳۹۵۰۹۷۹۰۱۹۰۶۹۹۶۳۹۵۵۲۴۵۳۰۰۵۴۵۰۵۸۰۶۸۵۵۰۱۹۵۶۷۳۰۲۲۹۲
۱۹۱۳۹۳۳۹۱۸۵۶۸۰۳۴۴۹۰۳۹۸۲۰۵۹۵۵۱۰۰۲۲۶۳۵۳۵۳۶۱۹۲۰۴۱۹۹۴۷۴۵۵۳۸
۵۹۳۸۱۰۲۳۴۳۹۵۵۴۴۹۵۹۷۷۸۳۷۷۹۰۲۳۷۴۲۱۶۱۷۲۷۱۱۱۷۲۳۶۴۳۴۳۵۴۳۹۴۷۸
۲۲۱۸۱۸۵۲۸۶۲۴۰۸۵۱۴۰۰۶۶۶۰۴۴۳۳۲۵۸۸۸۵۶۹۸۶۷۰۵۴۳۱۵۴۷۰۶۹۶۵۷۴۷۴
۵۸۵۵۰۳۳۲۳۲۳۳۴۲۱۰۷۳۰۱۵۴۵۹۴۰۵۱۶۵۵۳۷۹۰۶۸۶۶۲۷۳۳۳۷۹۹۵۸۵۱۱۵۶۲
۵۷۸۴۳۲۲۹۸۸۲۷۳۷۲۳۱۹۸۹۸۷۵۷۱۴۱۵۹۵۷۸۱۱۱۹۶۳۵۸۳۳۰۰۵۹۴۰۸۷۳۰۶۸۱
۲۱۶۰۲۸۷۶۴۹۶۲۸۶۷۴۴۶۰۴۷۷۴۶۴۹۱۵۹۹۵۰۵۴۹۷۳۷۴۲۵۶۲۶۹۰۱۰۴۹۰۳۷۷۸
۱۹۸۶۸۳۵۹۳۸۱۴۶۵۷۴۱۲۶۸۰۴۹۲۵۶۴۸۷۹۸۵۵۶۱۴۵۳۷۲۳۴۷۸۶۷۳۳۰۳۹۰۴۶۸
۸۳۸۳۴۳۶۳۴۶۵۵۳۷۹۴۹۸۶۴۱۹۲۷۰۵۶۳۸۷۲۹۳۱۷۴۸۷۲۳۳۲۰۸۳۷۶۰۱۱۲۳۰۲۹
۹۱۱۳۶۷۹۳۸۶۲۷۰۸۹۴۳۸۷۹۹۳۶۲۰۱۶۲۹۵۱۵۴۱۳۳۷۱۴۲۴۸۹۲۸۳۰۷۲۲۰۱۲۶۹
۰۱۴۷۵۴۶۶۸۴۷۶۵۳۵۷۶۱۶۴۷۷۳۷۹۴۶۷۵۲۰۰۴۹۰۷۵۷۱۵۵۵۲۷۸۱۹۶۵۳۶۲۱۳۲
۳۹۲۶۴۰۶۱۶۰۱۳۶۳۵۸۱۵۵۹۰۷۴۲۲۰۲۰۲۰۳۱۸۷۲۷۷۶۰۵۲۷۷۲۱۹۰۰۵۵۶۱۴۸۴
۲۵۵۵۱۸۷۹۲۵۳۰۳۴۳۵۱۳۹۸۴۴۲۵۳۲۲۳۴۱۵۷۶۲۳۳۶۱۰۶۴۲۵۰۶۳۹۰۴۹۷۵۰۰۸
۶۵۶۲۷۱۰۹۵۳۵۹۱۹۴۶۵۸۹۷۵۱۴۱۳۱۰۳۴۸۲۲۷۶۹۳۰۶۲۴۷۴۳۵۳۶۳۲۵۶۹۱۶۰۷
۸۱۵۴۷۸۱۸۱۱۵۲۸۴۳۶۶۷۹۵۷۰۶۱۱۰۸۶۱۵۳۳۱۵۰۴۴۵۲۱۲۷۴۷۳۹۲۴۵۴۴۹۴۵۴
۲۳۶۸۲۸۸۶۰۶۱۳۴۰۸۴۱۴۸۶۳۷۷۶۷۰۰۹۶۱۲۰۷۱۵۱۲۴۹۱۴۰۴۳۰۲۷۲۵۳۸۶۰۷۶
۴۸۲۳۶۳۴۱۴۳۳۴۶۲۳۵۱۸۹۷۵۷۶۶۴۵۲۱۶۴۱۳۷۶۷۹۶۹۰۳۱۴۹۵۰۱۹۱۰۸۵۷۵۹۸
۴۴۲۳۹۱۹۸۶۲۹۱۶۴۲۱۹۳۹۹۴۹۰۷۲۳۶۲۳۴۶۴۶۸۴۴۱۱۷۳۹۴۰۳۲۶۵۹۱۸۴۰۴۴۳
۷۸۰۵۱۳۳۳۸۹۴۵۲۵۷۴۲۳۹۹۵۰۸۲۹۶۵۹۱۲۲۸۵۰۸۵۵۵۸۲۱۵۷۲۵۰۳۱۰۷۱۲۵۷۰
۱۲۶۶۸۳۰۲۴۰۲۹۲۹۵۲۵۲۲۰۱۱۸۷۲۶۷۶۷۵۶۲۲۰۴۱۵۴۲۰۵۱۶۱۸۴۱۶۳۴۸۴۷۵۶
۵۱۶۹۹۹۸۱۱۶۱۴۱۰۱۰۰۲۹۹۶۰۷۸۳۸۶۹۰۹۲۹۱۶۰۳۰۲۸۸۴۰۰۲۶۹۱۰۴۱۴۰۷۹۲
۸۸۶۲۱۵۰۷۸۴۲۴۵۱۶۷۰۹۰۸۷۰۰۰۶۹۹۲۸۲۱۲۰۶۶۰۴۱۸۳۷۱۸۰۶۵۳۵۵۶۷۲۵۲۵
۳۲۵۶۷۵۳۲۸۶۱۲۹۱۰۴۲۴۸۷۷۶۱۸۲۵۸۲۹۷۶۵۱۵۷۹۵۹۸۴۷۰۳۵۶۲۲۲۶۲۹۳۴۸۶
۰۰۳۴۱۵۸۷۲۲۹۸۰۵۳۴۹۸۹۶۵۰۲۲۶۲۹۱۷۴۸۷۸۸۲۰۲۷۳۴۲۰۹۲۲۲۲۴۵۳۳۹۸۵۶
۲۶۴۷۶۶۹۱۴۹۰۵۵۶۲۸۴۲۵۰۳۹۱۲۷۵۷۷۱۰۲۸۴۰۲۷۹۹۸۰۶۶۳۶۵۸۲۵۴۸۸۹۲۶۴
۸۸۰۲۵۴۵۶۶۱۰۱۷۲۹۶۷۰۲۶۶۴۰۷۶۵۵۹۰۴۲۹۰۹۹۴۵۶۸۱۵۰۶۵۲۶۵۳۰۵۳۷۱۸۲
۹۴۱۲۷۰۳۳۶۹۳۱۳۷۸۵۱۷۸۶۰۹۰۴۰۷۰۸۶۶۷۱۱۴۹۶۵۵۸۳۴۳۴۳۴۷۶۹۳۳۸۵۷۸۱
۷۱۱۳۸۶۴۵۵۸۷۳۶۷۸۱۲۳۰۱۴۵۸۷۶۸۷۱۲۶۶۰۳۴۸۹۱۳۹۰۹۵۶۲۰۰۹۹۳۹۳۶۱۰۳
۱۰۲۹۱۶۱۶۱۵۲۸۸۱۳۸۴۳۷۹۰۹۹۰۴۲۳۱۷۴۷۳۳۶۳۹۴۸۰۴۵۷۵۹۳۱۴۹۳۱۴۰۵۲۹
۷۶۳۴۷۵۷۴۸۱۱۹۳۵۶۷۰۹۱۱۰۱۳۷۷۵۱۷۲۱۰۰۸۰۳۱۵۵۹۰۲۴۸۵۳۰۹۰۶۶۹۲۰۳۷
۶۷۱۹۲۲۰۳۳۲۲۹۰۹۴۳۳۴۶۷۶۸۵۱۴۲۲۱۴۴۷۷۳۷۹۳۹۳۷۵۱۷۰۳۴۴۳۶۶۱۹۹۱۰۴
۰۳۳۷۵۱۱۱۷۳۵۴۷۱۹۱۸۵۵۰۴۶۴۴۹۰۲۶۳۶۵۵۱۲۸۱۶۲۲۸۸۲۴۴۶۲۵۷۵۹۱۶۳۳۳
۰۳۹۱۰۷۲۲۵۳۸۳۷۴۲۱۸۲۱۴۰۸۸۳۵۰۸۶۵۷۳۹۱۷۷۱۵۰۹۶۸۲۸۸۷۴۷۸۲۶۵۶۹۹۵
۹۹۵۷۴۴۹۰۶۶۱۷۵۸۳۴۴۱۳۷۵۲۲۳۹۷۰۹۶۸۳۴۰۸۰۰۵۳۵۵۹۸۴۹۱۷۵۴۱۷۳۸۱۸۸
۳۹۹۹۴۴۶۹۷۴۸۶۷۶۲۶۵۵۱۶۵۸۲۷۶۵۸۴۸۳۵۸۸۴۵۳۱۴۲۷۷۵۶۸۷۹۰۰۲۹۰۹۵۱۷
۰۲۸۳۵۲۹۷۱۶۳۴۴۵۶۲۱۲۹۶۴۰۴۳۵۲۳۱۱۷۶۰۰۶۶۵۱۰۱۲۴۱۲۰۰۶۵۹۷۵۵۸۵۱۲
۷۶۱۷۸۵۸۳۸۲۹۲۰۴۱۹۷۴۸۴۴۲۳۶۰۸۰۰۷۱۹۳۰۴۵۷۶۱۸۹۳۲۳۴۹۲۲۹۲۷۹۶۵۰۱
۹۸۷۵۱۸۷۲۱۲۷۲۶۷۵۰۷۹۸۱۲۵۵۴۷۰۹۵۸۹۰۴۵۵۶۳۵۷۹۲۱۲۲۱۰۳۳۳۴۶۶۹۷۴۹
۹۲۳۵۶۳۰۲۵۴۹۴۷۸۰۲۴۹۰۱۱۴۱۹۵۲۱۲۳۸۲۸۱۵۳۰۹۱۱۴۰۷۹۰۷۳۸۶۰۲۵۱۵۲۲
۷۴۲۹۹۵۸۱۸۰۷۲۴۷۱۶۲۵۹۱۶۶۸۵۴۵۱۳۳۳۱۲۳۹۴۸۰۴۹۴۷۰۷۹۱۱۹۱۵۳۲۶۷۳۴
۳۰۲۸۲۴۴۱۸۶۰۴۱۴۲۶۳۶۳۹۵۴۸۰۰۰۴۴۸۰۰۲۶۷۰۴۹۶۲۴۸۲۰۱۷۹۲۸۹۶۴۷۶۶۹
۷۵۸۳۱۸۳۲۷۱۳۱۴۲۵۱۷۰۲۹۶۹۲۳۴۸۸۹۶۲۷۶۶۸۴۴۰۳۲۳۲۶۰۹۲۷۵۲۴۹۶۰۳۵۷
۹۹۶۴۶۹۲۵۶۵۰۴۹۳۶۸۱۸۳۶۰۹۰۰۳۲۳۸۰۹۲۹۳۴۵۹۵۸۸۹۷۰۶۹۵۳۶۵۳۴۹۴۰۶۰
۳۴۰۲۱۶۶۵۴۴۳۷۵۵۸۹۰۰۴۵۶۳۲۸۸۲۲۵۰۵۴۵۲۵۵۶۴۰۵۶۴۴۸۲۴۶۵۱۵۱۸۷۵۴۷
۱۱۹۶۲۱۸۴۴۳۹۶۵۸۲۵۳۳۷۵۴۳۸۸۵۶۹۰۹۴۱۱۳۰۳۱۵۰۹۵۲۶۱۷۹۳۷۸۰۰۲۹۷۴۱
۲۰۷۶۶۵۱۴۷۹۳۹۴۲۵۹۰۲۹۸۹۶۹۵۹۴۶۹۹۵۵۶۵۷۶۱۲۱۸۶۵۶۱۹۶۷۳۳۷۸۶۲۳۶۲
۵۶۱۲۵۲۱۶۳۲۰۸۶۲۸۶۹۲۲۲۱۰۳۲۷۴۸۸۹۲۱۸۶۵۴۳۶۴۸۰۲۲۹۶۷۸۰۷۰۵۷۶۵۶۱
۵۱۴۴۶۳۲۰۴۶۹۲۷۹۰۶۸۲۱۲۰۷۳۸۸۳۷۷۸۱۴۲۳۳۵۶۲۸۲۳۶۰۸۹۶۳۲۰۸۰۶۸۲۲۲
۴۶۸۰۱۲۲۴۸۲۶۱۱۷۷۱۸۵۸۹۶۳۸۱۴۰۹۱۸۳۹۰۳۶۷۳۶۷۲۲۲۰۸۸۸۳۲۱۵۱۳۷۵۵۶
۰۰۳۷۲۷۹۸۳۹۴۰۰۴۱۵۲۹۷۰۰۲۸۷۸۳۰۷۶۶۷۰۹۴۴۴۷۴۵۶۰۱۳۴۵۵۶۴۱۷۲۵۴۳۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *