خانه » پرواز با ریاضی » زیبایی های ریاضی » ادامه ی عدد پیpi ریاضی تا کجا میره ؟
برگزاری همایش ریاضی در شهرشما
 
.
 

ادامه ی عدد پیpi ریاضی تا کجا میره ؟

عدد پی تا یک میلیون رقم اعشار

عدد پی تا یک میلیون رقم اعشار

۳
.
۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۶۲۶۴۳۳۸۳۲۷۹۵۰۲۸۸۴۱۹۷۱۶۹۳۹۹۳۷۵۱۰۵۸۲۰۹
۷۴۹۴۴۵۹۲۳۰۷۸۱۶۴۰۶۲۸۶۲۰۸۹۹۸۶۲۸۰۳۴۸۲۵۳۴۲۱۱۷۰۶۷۹۸۲۱۴۸۰۸۶۵۱
۳۲۸۲۳۰۶۶۴۷۰۹۳۸۴۴۶۰۹۵۵۰۵۸۲۲۳۱۷۲۵۳۵۹۴۰۸۱۲۸۴۸۱۱۱۷۴۵۰۲۸۴۱۰۲
۷۰۱۹۳۸۵۲۱۱۰۵۵۵۹۶۴۴۶۲۲۹۴۸۹۵۴۹۳۰۳۸۱۹۶۴۴۲۸۸۱۰۹۷۵۶۶۵۹۳۳۴۴۶۱
۲۸۴۷۵۶۴۸۲۳۳۷۸۶۷۸۳۱۶۵۲۷۱۲۰۱۹۰۹۱۴۵۶۴۸۵۶۶۹۲۳۴۶۰۳۴۸۶۱۰۴۵۴۳۲
۶۶۴۸۲۱۳۳۹۳۶۰۷۲۶۰۲۴۹۱۴۱۲۷۳۷۲۴۵۸۷۰۰۶۶۰۶۳۱۵۵۸۸۱۷۴۸۸۱۵۲۰۹۲۰
۹۶۲۸۲۹۲۵۴۰۹۱۷۱۵۳۶۴۳۶۷۸۹۲۵۹۰۳۶۰۰۱۱۳۳۰۵۳۰۵۴۸۸۲۰۴۶۶۵۲۱۳۸۴۱
۴۶۹۵۱۹۴۱۵۱۱۶۰۹۴۳۳۰۵۷۲۷۰۳۶۵۷۵۹۵۹۱۹۵۳۰۹۲۱۸۶۱۱۷۳۸۱۹۳۲۶۱۱۷۹
۳۱۰۵۱۱۸۵۴۸۰۷۴۴۶۲۳۷۹۹۶۲۷۴۹۵۶۷۳۵۱۸۸۵۷۵۲۷۲۴۸۹۱۲۲۷۹۳۸۱۸۳۰۱۱
۹۴۹۱۲۹۸۳۳۶۷۳۳۶۲۴۴۰۶۵۶۶۴۳۰۸۶۰۲۱۳۹۴۹۴۶۳۹۵۲۲۴۷۳۷۱۹۰۷۰۲۱۷۹۸
۶۰۹۴۳۷۰۲۷۷۰۵۳۹۲۱۷۱۷۶۲۹۳۱۷۶۷۵۲۳۸۴۶۷۴۸۱۸۴۶۷۶۶۹۴۰۵۱۳۲۰۰۰۵۶
۸۱۲۷۱۴۵۲۶۳۵۶۰۸۲۷۷۸۵۷۷۱۳۴۲۷۵۷۷۸۹۶۰۹۱۷۳۶۳۷۱۷۸۷۲۱۴۶۸۴۴۰۹۰۱
۲۲۴۹۵۳۴۳۰۱۴۶۵۴۹۵۸۵۳۷۱۰۵۰۷۹۲۲۷۹۶۸۹۲۵۸۹۲۳۵۴۲۰۱۹۹۵۶۱۱۲۱۲۹۰
۲۱۹۶۰۸۶۴۰۳۴۴۱۸۱۵۹۸۱۳۶۲۹۷۷۴۷۷۱۳۰۹۹۶۰۵۱۸۷۰۷۲۱۱۳۴۹۹۹۹۹۹۸۳۷
۲۹۷۸۰۴۹۹۵۱۰۵۹۷۳۱۷۳۲۸۱۶۰۹۶۳۱۸۵۹۵۰۲۴۴۵۹۴۵۵۳۴۶۹۰۸۳۰۲۶۴۲۵۲۲
۳۰۸۲۵۳۳۴۴۶۸۵۰۳۵۲۶۱۹۳۱۱۸۸۱۷۱۰۱۰۰۰۳۱۳۷۸۳۸۷۵۲۸۸۶۵۸۷۵۳۳۲۰۸۳
۸۱۴۲۰۶۱۷۱۷۷۶۶۹۱۴۷۳۰۳۵۹۸۲۵۳۴۹۰۴۲۸۷۵۵۴۶۸۷۳۱۱۵۹۵۶۲۸۶۳۸۸۲۳۵
۳۷۸۷۵۹۳۷۵۱۹۵۷۷۸۱۸۵۷۷۸۰۵۳۲۱۷۱۲۲۶۸۰۶۶۱۳۰۰۱۹۲۷۸۷۶۶۱۱۱۹۵۹۰۹
۲۱۶۴۲۰۱۹۸۹۳۸۰۹۵۲۵۷۲۰۱۰۶۵۴۸۵۸۶۳۲۷۸۸۶۵۹۳۶۱۵۳۳۸۱۸۲۷۹۶۸۲۳۰۳
۰۱۹۵۲۰۳۵۳۰۱۸۵۲۹۶۸۹۹۵۷۷۳۶۲۲۵۹۹۴۱۳۸۹۱۲۴۹۷۲۱۷۷۵۲۸۳۴۷۹۱۳۱۵۱
۵۵۷۴۸۵۷۲۴۲۴۵۴۱۵۰۶۹۵۹۵۰۸۲۹۵۳۳۱۱۶۸۶۱۷۲۷۸۵۵۸۸۹۰۷۵۰۹۸۳۸۱۷۵۴
۶۳۷۴۶۴۹۳۹۳۱۹۲۵۵۰۶۰۴۰۰۹۲۷۷۰۱۶۷۱۱۳۹۰۰۹۸۴۸۸۲۴۰۱۲۸۵۸۳۶۱۶۰۳۵
۶۳۷۰۷۶۶۰۱۰۴۷۱۰۱۸۱۹۴۲۹۵۵۵۹۶۱۹۸۹۴۶۷۶۷۸۳۷۴۴۹۴۴۸۲۵۵۳۷۹۷۷۴۷۲
۶۸۴۷۱۰۴۰۴۷۵۳۴۶۴۶۲۰۸۰۴۶۶۸۴۲۵۹۰۶۹۴۹۱۲۹۳۳۱۳۶۷۷۰۲۸۹۸۹۱۵۲۱۰۴
۷۵۲۱۶۲۰۵۶۹۶۶۰۲۴۰۵۸۰۳۸۱۵۰۱۹۳۵۱۱۲۵۳۳۸۲۴۳۰۰۳۵۵۸۷۶۴۰۲۴۷۴۹۶۴
۷۳۲۶۳۹۱۴۱۹۹۲۷۲۶۰۴۲۶۹۹۲۲۷۹۶۷۸۲۳۵۴۷۸۱۶۳۶۰۰۹۳۴۱۷۲۱۶۴۱۲۱۹۹۲
۴۵۸۶۳۱۵۰۳۰۲۸۶۱۸۲۹۷۴۵۵۵۷۰۶۷۴۹۸۳۸۵۰۵۴۹۴۵۸۸۵۸۶۹۲۶۹۹۵۶۹۰۹۲۷
۲۱۰۷۹۷۵۰۹۳۰۲۹۵۵۳۲۱۱۶۵۳۴۴۹۸۷۲۰۲۷۵۵۹۶۰۲۳۶۴۸۰۶۶۵۴۹۹۱۱۹۸۸۱۸
۳۴۷۹۷۷۵۳۵۶۶۳۶۹۸۰۷۴۲۶۵۴۲۵۲۷۸۶۲۵۵۱۸۱۸۴۱۷۵۷۴۶۷۲۸۹۰۹۷۷۷۷۲۷۹
۳۸۰۰۰۸۱۶۴۷۰۶۰۰۱۶۱۴۵۲۴۹۱۹۲۱۷۳۲۱۷۲۱۴۷۷۲۳۵۰۱۴۱۴۴۱۹۷۳۵۶۸۵۴۸
۱۶۱۳۶۱۱۵۷۳۵۲۵۵۲۱۳۳۴۷۵۷۴۱۸۴۹۴۶۸۴۳۸۵۲۳۳۲۳۹۰۷۳۹۴۱۴۳۳۳۴۵۴۷۷
۶۲۴۱۶۸۶۲۵۱۸۹۸۳۵۶۹۴۸۵۵۶۲۰۹۹۲۱۹۲۲۲۱۸۴۲۷۲۵۵۰۲۵۴۲۵۶۸۸۷۶۷۱۷۹
۰۴۹۴۶۰۱۶۵۳۴۶۶۸۰۴۹۸۸۶۲۷۲۳۲۷۹۱۷۸۶۰۸۵۷۸۴۳۸۳۸۲۷۹۶۷۹۷۶۶۸۱۴۵۴
۱۰۰۹۵۳۸۸۳۷۸۶۳۶۰۹۵۰۶۸۰۰۶۴۲۲۵۱۲۵۲۰۵۱۱۷۳۹۲۹۸۴۸۹۶۰۸۴۱۲۸۴۸۸۶
۲۶۹۴۵۶۰۴۲۴۱۹۶۵۲۸۵۰۲۲۲۱۰۶۶۱۱۸۶۳۰۶۷۴۴۲۷۸۶۲۲۰۳۹۱۹۴۹۴۵۰۴۷۱۲
۳۷۱۳۷۸۶۹۶۰۹۵۶۳۶۴۳۷۱۹۱۷۲۸۷۴۶۷۷۶۴۶۵۷۵۷۳۹۶۲۴۱۳۸۹۰۸۶۵۸۳۲۶۴۵
۹۹۵۸۱۳۳۹۰۴۷۸۰۲۷۵۹۰۰۹۹۴۶۵۷۶۴۰۷۸۹۵۱۲۶۹۴۶۸۳۹۸۳۵۲۵۹۵۷۰۹۸۲۵۸
۲۲۶۲۰۵۲۲۴۸۹۴۰۷۷۲۶۷۱۹۴۷۸۲۶۸۴۸۲۶۰۱۴۷۶۹۹۰۹۰۲۶۴۰۱۳۶۳۹۴۴۳۷۴۵
۵۳۰۵۰۶۸۲۰۳۴۹۶۲۵۲۴۵۱۷۴۹۳۹۹۶۵۱۴۳۱۴۲۹۸۰۹۱۹۰۶۵۹۲۵۰۹۳۷۲۲۱۶۹۶
۴۶۱۵۱۵۷۰۹۸۵۸۳۸۷۴۱۰۵۹۷۸۸۵۹۵۹۷۷۲۹۷۵۴۹۸۹۳۰۱۶۱۷۵۳۹۲۸۴۶۸۱۳۸۲
۶۸۶۸۳۸۶۸۹۴۲۷۷۴۱۵۵۹۹۱۸۵۵۹۲۵۲۴۵۹۵۳۹۵۹۴۳۱۰۴۹۹۷۲۵۲۴۶۸۰۸۴۵۹۸
۷۲۷۳۶۴۴۶۹۵۸۴۸۶۵۳۸۳۶۷۳۶۲۲۲۶۲۶۰۹۹۱۲۴۶۰۸۰۵۱۲۴۳۸۸۴۳۹۰۴۵۱۲۴۴
۱۳۶۵۴۹۷۶۲۷۸۰۷۹۷۷۱۵۶۹۱۴۳۵۹۹۷۷۰۰۱۲۹۶۱۶۰۸۹۴۴۱۶۹۴۸۶۸۵۵۵۸۴۸۴
۰۶۳۵۳۴۲۲۰۷۲۲۲۵۸۲۸۴۸۸۶۴۸۱۵۸۴۵۶۰۲۸۵۰۶۰۱۶۸۴۲۷۳۹۴۵۲۲۶۷۴۶۷۶۷
۸۸۹۵۲۵۲۱۳۸۵۲۲۵۴۹۹۵۴۶۶۶۷۲۷۸۲۳۹۸۶۴۵۶۵۹۶۱۱۶۳۵۴۸۸۶۲۳۰۵۷۷۴۵۶
۴۹۸۰۳۵۵۹۳۶۳۴۵۶۸۱۷۴۳۲۴۱۱۲۵۱۵۰۷۶۰۶۹۴۷۹۴۵۱۰۹۶۵۹۶۰۹۴۰۲۵۲۲۸۸
۷۹۷۱۰۸۹۳۱۴۵۶۶۹۱۳۶۸۶۷۲۲۸۷۴۸۹۴۰۵۶۰۱۰۱۵۰۳۳۰۸۶۱۷۹۲۸۶۸۰۹۲۰۸۷
۴۷۶۰۹۱۷۸۲۴۹۳۸۵۸۹۰۰۹۷۱۴۹۰۹۶۷۵۹۸۵۲۶۱۳۶۵۵۴۹۷۸۱۸۹۳۱۲۹۷۸۴۸۲۱
۶۸۲۹۹۸۹۴۸۷۲۲۶۵۸۸۰۴۸۵۷۵۶۴۰۱۴۲۷۰۴۷۷۵۵۵۱۳۲۳۷۹۶۴۱۴۵۱۵۲۳۷۴۶۲
۳۴۳۶۴۵۴۲۸۵۸۴۴۴۷۹۵۲۶۵۸۶۷۸۲۱۰۵۱۱۴۱۳۵۴۷۳۵۷۳۹۵۲۳۱۱۳۴۲۷۱۶۶۱۰
۲۱۳۵۹۶۹۵۳۶۲۳۱۴۴۲۹۵۲۴۸۴۹۳۷۱۸۷۱۱۰۱۴۵۷۶۵۴۰۳۵۹۰۲۷۹۹۳۴۴۰۳۷۴۲
۰۰۷۳۱۰۵۷۸۵۳۹۰۶۲۱۹۸۳۸۷۴۴۷۸۰۸۴۷۸۴۸۹۶۸۳۳۲۱۴۴۵۷۱۳۸۶۸۷۵۱۹۴۳۵
۰۶۴۳۰۲۱۸۴۵۳۱۹۱۰۴۸۴۸۱۰۰۵۳۷۰۶۱۴۶۸۰۶۷۴۹۱۹۲۷۸۱۹۱۱۹۷۹۳۹۹۵۲۰۶
۱۴۱۹۶۶۳۴۲۸۷۵۴۴۴۰۶۴۳۷۴۵۱۲۳۷۱۸۱۹۲۱۷۹۹۹۸۳۹۱۰۱۵۹۱۹۵۶۱۸۱۴۶۷۵
۱۴۲۶۹۱۲۳۹۷۴۸۹۴۰۹۰۷۱۸۶۴۹۴۲۳۱۹۶۱۵۶۷۹۴۵۲۰۸۰۹۵۱۴۶۵۵۰۲۲۵۲۳۱۶
۰۳۸۸۱۹۳۰۱۴۲۰۹۳۷۶۲۱۳۷۸۵۵۹۵۶۶۳۸۹۳۷۷۸۷۰۸۳۰۳۹۰۶۹۷۹۲۰۷۷۳۴۶۷۲
۲۱۸۲۵۶۲۵۹۹۶۶۱۵۰۱۴۲۱۵۰۳۰۶۸۰۳۸۴۴۷۷۳۴۵۴۹۲۰۲۶۰۵۴۱۴۶۶۵۹۲۵۲۰۱
۴۹۷۴۴۲۸۵۰۷۳۲۵۱۸۶۶۶۰۰۲۱۳۲۴۳۴۰۸۸۱۹۰۷۱۰۴۸۶۳۳۱۷۳۴۶۴۹۶۵۱۴۵۳۹
۰۵۷۹۶۲۶۸۵۶۱۰۰۵۵۰۸۱۰۶۶۵۸۷۹۶۹۹۸۱۶۳۵۷۴۷۳۶۳۸۴۰۵۲۵۷۱۴۵۹۱۰۲۸۹
۷۰۶۴۱۴۰۱۱۰۹۷۱۲۰۶۲۸۰۴۳۹۰۳۹۷۵۹۵۱۵۶۷۷۱۵۷۷۰۰۴۲۰۳۳۷۸۶۹۹۳۶۰۰۷
۲۳۰۵۵۸۷۶۳۱۷۶۳۵۹۴۲۱۸۷۳۱۲۵۱۴۷۱۲۰۵۳۲۹۲۸۱۹۱۸۲۶۱۸۶۱۲۵۸۶۷۳۲۱۵
۷۹۱۹۸۴۱۴۸۴۸۸۲۹۱۶۴۴۷۰۶۰۹۵۷۵۲۷۰۶۹۵۷۲۲۰۹۱۷۵۶۷۱۱۶۷۲۲۹۱۰۹۸۱۶
۹۰۹۱۵۲۸۰۱۷۳۵۰۶۷۱۲۷۴۸۵۸۳۲۲۲۸۷۱۸۳۵۲۰۹۳۵۳۹۶۵۷۲۵۱۲۱۰۸۳۵۷۹۱۵
۱۳۶۹۸۸۲۰۹۱۴۴۴۲۱۰۰۶۷۵۱۰۳۳۴۶۷۱۱۰۳۱۴۱۲۶۷۱۱۱۳۶۹۹۰۸۶۵۸۵۱۶۳۹۸
۳۱۵۰۱۹۷۰۱۶۵۱۵۱۱۶۸۵۱۷۱۴۳۷۶۵۷۶۱۸۳۵۱۵۵۶۵۰۸۸۴۹۰۹۹۸۹۸۵۹۹۸۲۳۸
۷۳۴۵۵۲۸۳۳۱۶۳۵۵۰۷۶۴۷۹۱۸۵۳۵۸۹۳۲۲۶۱۸۵۴۸۹۶۳۲۱۳۲۹۳۳۰۸۹۸۵۷۰۶۴
۲۰۴۶۷۵۲۵۹۰۷۰۹۱۵۴۸۱۴۱۶۵۴۹۸۵۹۴۶۱۶۳۷۱۸۰۲۷۰۹۸۱۹۹۴۳۰۹۹۲۴۴۸۸۹
۵۷۵۷۱۲۸۲۸۹۰۵۹۲۳۲۳۳۲۶۰۹۷۲۹۹۷۱۲۰۸۴۴۳۳۵۷۳۲۶۵۴۸۹۳۸۲۳۹۱۱۹۳۲۵
۹۷۴۶۳۶۶۷۳۰۵۸۳۶۰۴۱۴۲۸۱۳۸۸۳۰۳۲۰۳۸۲۴۹۰۳۷۵۸۹۸۵۲۴۳۷۴۴۱۷۰۲۹۱۳
۲۷۶۵۶۱۸۰۹۳۷۷۳۴۴۴۰۳۰۷۰۷۴۶۹۲۱۱۲۰۱۹۱۳۰۲۰۳۳۰۳۸۰۱۹۷۶۲۱۱۰۱۱۰۰
۴۴۹۲۹۳۲۱۵۱۶۰۸۴۲۴۴۴۸۵۹۶۳۷۶۶۹۸۳۸۹۵۲۲۸۶۸۴۷۸۳۱۲۳۵۵۲۶۵۸۲۱۳۱۴
۴۹۵۷۶۸۵۷۲۶۲۴۳۳۴۴۱۸۹۳۰۳۹۶۸۶۴۲۶۲۴۳۴۱۰۷۷۳۲۲۶۹۷۸۰۲۸۰۷۳۱۸۹۱۵
۴۴۱۱۰۱۰۴۴۶۸۲۳۲۵۲۷۱۶۲۰۱۰۵۲۶۵۲۲۷۲۱۱۱۶۶۰۳۹۶۶۶۵۵۷۳۰۹۲۵۴۷۱۱۰
۵۵۷۸۵۳۷۶۳۴۶۶۸۲۰۶۵۳۱۰۹۸۹۶۵۲۶۹۱۸۶۲۰۵۶۴۷۶۹۳۱۲۵۷۰۵۸۶۳۵۶۶۲۰۱
۸۵۵۸۱۰۰۷۲۹۳۶۰۶۵۹۸۷۶۴۸۶۱۱۷۹۱۰۴۵۳۳۴۸۸۵۰۳۴۶۱۱۳۶۵۷۶۸۶۷۵۳۲۴۹
۴۴۱۶۶۸۰۳۹۶۲۶۵۷۹۷۸۷۷۱۸۵۵۶۰۸۴۵۵۲۹۶۵۴۱۲۶۶۵۴۰۸۵۳۰۶۱۴۳۴۴۴۳۱۸
۵۸۶۷۶۹۷۵۱۴۵۶۶۱۴۰۶۸۰۰۷۰۰۲۳۷۸۷۷۶۵۹۱۳۴۴۰۱۷۱۲۷۴۹۴۷۰۴۲۰۵۶۲۲۳
۰۵۳۸۹۹۴۵۶۱۳۱۴۰۷۱۱۲۷۰۰۰۴۰۷۸۵۴۷۳۳۲۶۹۹۳۹۰۸۱۴۵۴۶۶۴۶۴۵۸۸۰۷۹۷
۲۷۰۸۲۶۶۸۳۰۶۳۴۳۲۸۵۸۷۸۵۶۹۸۳۰۵۲۳۵۸۰۸۹۳۳۰۶۵۷۵۷۴۰۶۷۹۵۴۵۷۱۶۳۷
۷۵۲۵۴۲۰۲۱۱۴۹۵۵۷۶۱۵۸۱۴۰۰۲۵۰۱۲۶۲۲۸۵۹۴۱۳۰۲۱۶۴۷۱۵۵۰۹۷۹۲۵۹۲۳
۰۹۹۰۷۹۶۵۴۷۳۷۶۱۲۵۵۱۷۶۵۶۷۵۱۳۵۷۵۱۷۸۲۹۶۶۶۴۵۴۷۷۹۱۷۴۵۰۱۱۲۹۹۶۱
۴۸۹۰۳۰۴۶۳۹۹۴۷۱۳۲۹۶۲۱۰۷۳۴۰۴۳۷۵۱۸۹۵۷۳۵۹۶۱۴۵۸۹۰۱۹۳۸۹۷۱۳۱۱۱
۷۹۰۴۲۹۷۸۲۸۵۶۴۷۵۰۳۲۰۳۱۹۸۶۹۱۵۱۴۰۲۸۷۰۸۰۸۵۹۹۰۴۸۰۱۰۹۴۱۲۱۴۷۲۲
۱۳۱۷۹۴۷۶۴۷۷۷۲۶۲۲۴۱۴۲۵۴۸۵۴۵۴۰۳۳۲۱۵۷۱۸۵۳۰۶۱۴۲۲۸۸۱۳۷۵۸۵۰۴۳
۰۶۳۳۲۱۷۵۱۸۲۹۷۹۸۶۶۲۲۳۷۱۷۲۱۵۹۱۶۰۷۷۱۶۶۹۲۵۴۷۴۸۷۳۸۹۸۶۶۵۴۹۴۹۴
۵۰۱۱۴۶۵۴۰۶۲۸۴۳۳۶۶۳۹۳۷۹۰۰۳۹۷۶۹۲۶۵۶۷۲۱۴۶۳۸۵۳۰۶۷۳۶۰۹۶۵۷۱۲۰
۹۱۸۰۷۶۳۸۳۲۷۱۶۶۴۱۶۲۷۴۸۸۸۸۰۰۷۸۶۹۲۵۶۰۲۹۰۲۲۸۴۷۲۱۰۴۰۳۱۷۲۱۱۸۶
۰۸۲۰۴۱۹۰۰۰۴۲۲۹۶۶۱۷۱۱۹۶۳۷۷۹۲۱۳۳۷۵۷۵۱۱۴۹۵۹۵۰۱۵۶۶۰۴۹۶۳۱۸۶۲
۹۴۷۲۶۵۴۷۳۶۴۲۵۲۳۰۸۱۷۷۰۳۶۷۵۱۵۹۰۶۷۳۵۰۲۳۵۰۷۲۸۳۵۴۰۵۶۷۰۴۰۳۸۶۷
۴۳۵۱۳۶۲۲۲۲۴۷۷۱۵۸۹۱۵۰۴۹۵۳۰۹۸۴۴۴۸۹۳۳۳۰۹۶۳۴۰۸۷۸۰۷۶۹۳۲۵۹۹۳۹
۷۸۰۵۴۱۹۳۴۱۴۴۷۳۷۷۴۴۱۸۴۲۶۳۱۲۹۸۶۰۸۰۹۹۸۸۸۶۸۷۴۱۳۲۶۰۴۷۲۱۵۶۹۵۱
۶۲۳۹۶۵۸۶۴۵۷۳۰۲۱۶۳۱۵۹۸۱۹۳۱۹۵۱۶۷۳۵۳۸۱۲۹۷۴۱۶۷۷۲۹۴۷۸۶۷۲۴۲۲۹
۲۴۶۵۴۳۶۶۸۰۰۹۸۰۶۷۶۹۲۸۲۳۸۲۸۰۶۸۹۹۶۴۰۰۴۸۲۴۳۵۴۰۳۷۰۱۴۱۶۳۱۴۹۶۵
۸۹۷۹۴۰۹۲۴۳۲۳۷۸۹۶۹۰۷۰۶۹۷۷۹۴۲۲۳۶۲۵۰۸۲۲۱۶۸۸۹۵۷۳۸۳۷۹۸۶۲۳۰۰۱
۵۹۳۷۷۶۴۷۱۶۵۱۲۲۸۹۳۵۷۸۶۰۱۵۸۸۱۶۱۷۵۵۷۸۲۹۷۳۵۲۳۳۴۴۶۰۴۲۸۱۵۱۲۶۲
۷۲۰۳۷۳۴۳۱۴۶۵۳۱۹۷۷۷۷۴۱۶۰۳۱۹۹۰۶۶۵۵۴۱۸۷۶۳۹۷۹۲۹۳۳۴۴۱۹۵۲۱۵۴۱
۳۴۱۸۹۹۴۸۵۴۴۴۷۳۴۵۶۷۳۸۳۱۶۲۴۹۹۳۴۱۹۱۳۱۸۱۴۸۰۹۲۷۷۷۷۱۰۳۸۶۳۸۷۷۳
۴۳۱۷۷۲۰۷۵۴۵۶۵۴۵۳۲۲۰۷۷۷۰۹۲۱۲۰۱۹۰۵۱۶۶۰۹۶۲۸۰۴۹۰۹۲۶۳۶۰۱۹۷۵۹
۸۸۲۸۱۶۱۳۳۲۳۱۶۶۶۳۶۵۲۸۶۱۹۳۲۶۶۸۶۳۳۶۰۶۲۷۳۵۶۷۶۳۰۳۵۴۴۷۷۶۲۸۰۳۵
۰۴۵۰۷۷۷۲۳۵۵۴۷۱۰۵۸۵۹۵۴۸۷۰۲۷۹۰۸۱۴۳۵۶۲۴۰۱۴۵۱۷۱۸۰۶۲۴۶۴۳۶۲۶۷
۹۴۵۶۱۲۷۵۳۱۸۱۳۴۰۷۸۳۳۰۳۳۶۲۵۴۲۳۲۷۸۳۹۴۴۹۷۵۳۸۲۴۳۷۲۰۵۸۳۵۳۱۱۴۷
۷۱۱۹۹۲۶۰۶۳۸۱۳۳۴۶۷۷۶۸۷۹۶۹۵۹۷۰۳۰۹۸۳۳۹۱۳۰۷۷۱۰۹۸۷۰۴۰۸۵۹۱۳۳۷
۴۶۴۱۴۴۲۸۲۲۷۷۲۶۳۴۶۵۹۴۷۰۴۷۴۵۸۷۸۴۷۷۸۷۲۰۱۹۲۷۷۱۵۲۸۰۷۳۱۷۶۷۹۰۷
۷۰۷۱۵۷۲۱۳۴۴۴۷۳۰۶۰۵۷۰۰۷۳۳۴۹۲۴۳۶۹۳۱۱۳۸۳۵۰۴۹۳۱۶۳۱۲۸۴۰۴۲۵۱۲
۱۹۲۵۶۵۱۷۹۸۰۶۹۴۱۱۳۵۲۸۰۱۳۱۴۷۰۱۳۰۴۷۸۱۶۴۳۷۸۸۵۱۸۵۲۹۰۹۲۸۵۴۵۲۰
۱۱۶۵۸۳۹۳۴۱۹۶۵۶۲۱۳۴۹۱۴۳۴۱۵۹۵۶۲۵۸۶۵۸۶۵۵۷۰۵۵۲۶۹۰۴۹۶۵۲۰۹۸۵۸
۰۳۳۸۵۰۷۲۲۴۲۶۴۸۲۹۳۹۷۲۸۵۸۴۷۸۳۱۶۳۰۵۷۷۷۷۵۶۰۶۸۸۸۷۶۴۴۶۲۴۸۲۴۶۸
۵۷۹۲۶۰۳۹۵۳۵۲۷۷۳۴۸۰۳۰۴۸۰۲۹۰۰۵۸۷۶۰۷۵۸۲۵۱۰۴۷۴۷۰۹۱۶۴۳۹۶۱۳۶۲
۶۷۶۰۴۴۹۲۵۶۲۷۴۲۰۴۲۰۸۳۲۰۸۵۶۶۱۱۹۰۶۲۵۴۵۴۳۳۷۲۱۳۱۵۳۵۹۵۸۴۵۰۶۸۷
۷۲۴۶۰۲۹۰۱۶۱۸۷۶۶۷۹۵۲۴۰۶۱۶۳۴۲۵۲۲۵۷۷۱۹۵۴۲۹۱۶۲۹۹۱۹۳۰۶۴۵۵۳۷۷
۹۹۱۴۰۳۷۳۴۰۴۳۲۸۷۵۲۶۲۸۸۸۹۶۳۹۹۵۸۷۹۴۷۵۷۲۹۱۷۴۶۴۲۶۳۵۷۴۵۵۲۵۴۰۷
۹۰۹۱۴۵۱۳۵۷۱۱۱۳۶۹۴۱۰۹۱۱۹۳۹۳۲۵۱۹۱۰۷۶۰۲۰۸۲۵۲۰۲۶۱۸۷۹۸۵۳۱۸۸۷
۷۰۵۸۴۲۹۷۲۵۹۱۶۷۷۸۱۳۱۴۹۶۹۹۰۰۹۰۱۹۲۱۱۶۹۷۱۷۳۷۲۷۸۴۷۶۸۴۷۲۶۸۶۰۸
۴۹۰۰۳۳۷۷۰۲۴۲۴۲۹۱۶۵۱۳۰۰۵۰۰۵۱۶۸۳۲۳۳۶۴۳۵۰۳۸۹۵۱۷۰۲۹۸۹۳۹۲۲۳۳
۴۵۱۷۲۲۰۱۳۸۱۲۸۰۶۹۶۵۰۱۱۷۸۴۴۰۸۷۴۵۱۹۶۰۱۲۱۲۲۸۵۹۹۳۷۱۶۲۳۱۳۰۱۷۱
۱۴۴۴۸۴۶۴۰۹۰۳۸۹۰۶۴۴۹۵۴۴۴۰۰۶۱۹۸۶۹۰۷۵۴۸۵۱۶۰۲۶۳۲۷۵۰۵۲۹۸۳۴۹۱
۸۷۴۰۷۸۶۶۸۰۸۸۱۸۳۳۸۵۱۰۲۲۸۳۳۴۵۰۸۵۰۴۸۶۰۸۲۵۰۳۹۳۰۲۱۳۳۲۱۹۷۱۵۵۱
۸۴۳۰۶۳۵۴۵۵۰۰۷۶۶۸۲۸۲۹۴۹۳۰۴۱۳۷۷۶۵۵۲۷۹۳۹۷۵۱۷۵۴۶۱۳۹۵۳۹۸۴۶۸۳
۳۹۳۶۳۸۳۰۴۷۴۶۱۱۹۹۶۶۵۳۸۵۸۱۵۳۸۴۲۰۵۶۸۵۳۳۸۶۲۱۸۶۷۲۵۲۳۳۴۰۲۸۳۰۸
۷۱۱۲۳۲۸۲۷۸۹۲۱۲۵۰۷۷۱۲۶۲۹۴۶۳۲۲۹۵۶۳۹۸۹۸۹۸۹۳۵۸۲۱۱۶۷۴۵۶۲۷۰۱۰
۲۱۸۳۵۶۴۶۲۲۰۱۳۴۹۶۷۱۵۱۸۸۱۹۰۹۷۳۰۳۸۱۱۹۸۰۰۴۹۷۳۴۰۷۲۳۹۶۱۰۳۶۸۵۴
۰۶۶۴۳۱۹۳۹۵۰۹۷۹۰۱۹۰۶۹۹۶۳۹۵۵۲۴۵۳۰۰۵۴۵۰۵۸۰۶۸۵۵۰۱۹۵۶۷۳۰۲۲۹۲
۱۹۱۳۹۳۳۹۱۸۵۶۸۰۳۴۴۹۰۳۹۸۲۰۵۹۵۵۱۰۰۲۲۶۳۵۳۵۳۶۱۹۲۰۴۱۹۹۴۷۴۵۵۳۸
۵۹۳۸۱۰۲۳۴۳۹۵۵۴۴۹۵۹۷۷۸۳۷۷۹۰۲۳۷۴۲۱۶۱۷۲۷۱۱۱۷۲۳۶۴۳۴۳۵۴۳۹۴۷۸
۲۲۱۸۱۸۵۲۸۶۲۴۰۸۵۱۴۰۰۶۶۶۰۴۴۳۳۲۵۸۸۸۵۶۹۸۶۷۰۵۴۳۱۵۴۷۰۶۹۶۵۷۴۷۴
۵۸۵۵۰۳۳۲۳۲۳۳۴۲۱۰۷۳۰۱۵۴۵۹۴۰۵۱۶۵۵۳۷۹۰۶۸۶۶۲۷۳۳۳۷۹۹۵۸۵۱۱۵۶۲
۵۷۸۴۳۲۲۹۸۸۲۷۳۷۲۳۱۹۸۹۸۷۵۷۱۴۱۵۹۵۷۸۱۱۱۹۶۳۵۸۳۳۰۰۵۹۴۰۸۷۳۰۶۸۱
۲۱۶۰۲۸۷۶۴۹۶۲۸۶۷۴۴۶۰۴۷۷۴۶۴۹۱۵۹۹۵۰۵۴۹۷۳۷۴۲۵۶۲۶۹۰۱۰۴۹۰۳۷۷۸
۱۹۸۶۸۳۵۹۳۸۱۴۶۵۷۴۱۲۶۸۰۴۹۲۵۶۴۸۷۹۸۵۵۶۱۴۵۳۷۲۳۴۷۸۶۷۳۳۰۳۹۰۴۶۸
۸۳۸۳۴۳۶۳۴۶۵۵۳۷۹۴۹۸۶۴۱۹۲۷۰۵۶۳۸۷۲۹۳۱۷۴۸۷۲۳۳۲۰۸۳۷۶۰۱۱۲۳۰۲۹
۹۱۱۳۶۷۹۳۸۶۲۷۰۸۹۴۳۸۷۹۹۳۶۲۰۱۶۲۹۵۱۵۴۱۳۳۷۱۴۲۴۸۹۲۸۳۰۷۲۲۰۱۲۶۹
۰۱۴۷۵۴۶۶۸۴۷۶۵۳۵۷۶۱۶۴۷۷۳۷۹۴۶۷۵۲۰۰۴۹۰۷۵۷۱۵۵۵۲۷۸۱۹۶۵۳۶۲۱۳۲
۳۹۲۶۴۰۶۱۶۰۱۳۶۳۵۸۱۵۵۹۰۷۴۲۲۰۲۰۲۰۳۱۸۷۲۷۷۶۰۵۲۷۷۲۱۹۰۰۵۵۶۱۴۸۴
۲۵۵۵۱۸۷۹۲۵۳۰۳۴۳۵۱۳۹۸۴۴۲۵۳۲۲۳۴۱۵۷۶۲۳۳۶۱۰۶۴۲۵۰۶۳۹۰۴۹۷۵۰۰۸
۶۵۶۲۷۱۰۹۵۳۵۹۱۹۴۶۵۸۹۷۵۱۴۱۳۱۰۳۴۸۲۲۷۶۹۳۰۶۲۴۷۴۳۵۳۶۳۲۵۶۹۱۶۰۷
۸۱۵۴۷۸۱۸۱۱۵۲۸۴۳۶۶۷۹۵۷۰۶۱۱۰۸۶۱۵۳۳۱۵۰۴۴۵۲۱۲۷۴۷۳۹۲۴۵۴۴۹۴۵۴
۲۳۶۸۲۸۸۶۰۶۱۳۴۰۸۴۱۴۸۶۳۷۷۶۷۰۰۹۶۱۲۰۷۱۵۱۲۴۹۱۴۰۴۳۰۲۷۲۵۳۸۶۰۷۶
۴۸۲۳۶۳۴۱۴۳۳۴۶۲۳۵۱۸۹۷۵۷۶۶۴۵۲۱۶۴۱۳۷۶۷۹۶۹۰۳۱۴۹۵۰۱۹۱۰۸۵۷۵۹۸
۴۴۲۳۹۱۹۸۶۲۹۱۶۴۲۱۹۳۹۹۴۹۰۷۲۳۶۲۳۴۶۴۶۸۴۴۱۱۷۳۹۴۰۳۲۶۵۹۱۸۴۰۴۴۳
۷۸۰۵۱۳۳۳۸۹۴۵۲۵۷۴۲۳۹۹۵۰۸۲۹۶۵۹۱۲۲۸۵۰۸۵۵۵۸۲۱۵۷۲۵۰۳۱۰۷۱۲۵۷۰
۱۲۶۶۸۳۰۲۴۰۲۹۲۹۵۲۵۲۲۰۱۱۸۷۲۶۷۶۷۵۶۲۲۰۴۱۵۴۲۰۵۱۶۱۸۴۱۶۳۴۸۴۷۵۶
۵۱۶۹۹۹۸۱۱۶۱۴۱۰۱۰۰۲۹۹۶۰۷۸۳۸۶۹۰۹۲۹۱۶۰۳۰۲۸۸۴۰۰۲۶۹۱۰۴۱۴۰۷۹۲
۸۸۶۲۱۵۰۷۸۴۲۴۵۱۶۷۰۹۰۸۷۰۰۰۶۹۹۲۸۲۱۲۰۶۶۰۴۱۸۳۷۱۸۰۶۵۳۵۵۶۷۲۵۲۵
۳۲۵۶۷۵۳۲۸۶۱۲۹۱۰۴۲۴۸۷۷۶۱۸۲۵۸۲۹۷۶۵۱۵۷۹۵۹۸۴۷۰۳۵۶۲۲۲۶۲۹۳۴۸۶
۰۰۳۴۱۵۸۷۲۲۹۸۰۵۳۴۹۸۹۶۵۰۲۲۶۲۹۱۷۴۸۷۸۸۲۰۲۷۳۴۲۰۹۲۲۲۲۴۵۳۳۹۸۵۶
۲۶۴۷۶۶۹۱۴۹۰۵۵۶۲۸۴۲۵۰۳۹۱۲۷۵۷۷۱۰۲۸۴۰۲۷۹۹۸۰۶۶۳۶۵۸۲۵۴۸۸۹۲۶۴
۸۸۰۲۵۴۵۶۶۱۰۱۷۲۹۶۷۰۲۶۶۴۰۷۶۵۵۹۰۴۲۹۰۹۹۴۵۶۸۱۵۰۶۵۲۶۵۳۰۵۳۷۱۸۲
۹۴۱۲۷۰۳۳۶۹۳۱۳۷۸۵۱۷۸۶۰۹۰۴۰۷۰۸۶۶۷۱۱۴۹۶۵۵۸۳۴۳۴۳۴۷۶۹۳۳۸۵۷۸۱
۷۱۱۳۸۶۴۵۵۸۷۳۶۷۸۱۲۳۰۱۴۵۸۷۶۸۷۱۲۶۶۰۳۴۸۹۱۳۹۰۹۵۶۲۰۰۹۹۳۹۳۶۱۰۳
۱۰۲۹۱۶۱۶۱۵۲۸۸۱۳۸۴۳۷۹۰۹۹۰۴۲۳۱۷۴۷۳۳۶۳۹۴۸۰۴۵۷۵۹۳۱۴۹۳۱۴۰۵۲۹
۷۶۳۴۷۵۷۴۸۱۱۹۳۵۶۷۰۹۱۱۰۱۳۷۷۵۱۷۲۱۰۰۸۰۳۱۵۵۹۰۲۴۸۵۳۰۹۰۶۶۹۲۰۳۷
۶۷۱۹۲۲۰۳۳۲۲۹۰۹۴۳۳۴۶۷۶۸۵۱۴۲۲۱۴۴۷۷۳۷۹۳۹۳۷۵۱۷۰۳۴۴۳۶۶۱۹۹۱۰۴
۰۳۳۷۵۱۱۱۷۳۵۴۷۱۹۱۸۵۵۰۴۶۴۴۹۰۲۶۳۶۵۵۱۲۸۱۶۲۲۸۸۲۴۴۶۲۵۷۵۹۱۶۳۳۳
۰۳۹۱۰۷۲۲۵۳۸۳۷۴۲۱۸۲۱۴۰۸۸۳۵۰۸۶۵۷۳۹۱۷۷۱۵۰۹۶۸۲۸۸۷۴۷۸۲۶۵۶۹۹۵
۹۹۵۷۴۴۹۰۶۶۱۷۵۸۳۴۴۱۳۷۵۲۲۳۹۷۰۹۶۸۳۴۰۸۰۰۵۳۵۵۹۸۴۹۱۷۵۴۱۷۳۸۱۸۸
۳۹۹۹۴۴۶۹۷۴۸۶۷۶۲۶۵۵۱۶۵۸۲۷۶۵۸۴۸۳۵۸۸۴۵۳۱۴۲۷۷۵۶۸۷۹۰۰۲۹۰۹۵۱۷
۰۲۸۳۵۲۹۷۱۶۳۴۴۵۶۲۱۲۹۶۴۰۴۳۵۲۳۱۱۷۶۰۰۶۶۵۱۰۱۲۴۱۲۰۰۶۵۹۷۵۵۸۵۱۲
۷۶۱۷۸۵۸۳۸۲۹۲۰۴۱۹۷۴۸۴۴۲۳۶۰۸۰۰۷۱۹۳۰۴۵۷۶۱۸۹۳۲۳۴۹۲۲۹۲۷۹۶۵۰۱
۹۸۷۵۱۸۷۲۱۲۷۲۶۷۵۰۷۹۸۱۲۵۵۴۷۰۹۵۸۹۰۴۵۵۶۳۵۷۹۲۱۲۲۱۰۳۳۳۴۶۶۹۷۴۹
۹۲۳۵۶۳۰۲۵۴۹۴۷۸۰۲۴۹۰۱۱۴۱۹۵۲۱۲۳۸۲۸۱۵۳۰۹۱۱۴۰۷۹۰۷۳۸۶۰۲۵۱۵۲۲
۷۴۲۹۹۵۸۱۸۰۷۲۴۷۱۶۲۵۹۱۶۶۸۵۴۵۱۳۳۳۱۲۳۹۴۸۰۴۹۴۷۰۷۹۱۱۹۱۵۳۲۶۷۳۴
۳۰۲۸۲۴۴۱۸۶۰۴۱۴۲۶۳۶۳۹۵۴۸۰۰۰۴۴۸۰۰۲۶۷۰۴۹۶۲۴۸۲۰۱۷۹۲۸۹۶۴۷۶۶۹
۷۵۸۳۱۸۳۲۷۱۳۱۴۲۵۱۷۰۲۹۶۹۲۳۴۸۸۹۶۲۷۶۶۸۴۴۰۳۲۳۲۶۰۹۲۷۵۲۴۹۶۰۳۵۷
۹۹۶۴۶۹۲۵۶۵۰۴۹۳۶۸۱۸۳۶۰۹۰۰۳۲۳۸۰۹۲۹۳۴۵۹۵۸۸۹۷۰۶۹۵۳۶۵۳۴۹۴۰۶۰
۳۴۰۲۱۶۶۵۴۴۳۷۵۵۸۹۰۰۴۵۶۳۲۸۸۲۲۵۰۵۴۵۲۵۵۶۴۰۵۶۴۴۸۲۴۶۵۱۵۱۸۷۵۴۷
۱۱۹۶۲۱۸۴۴۳۹۶۵۸۲۵۳۳۷۵۴۳۸۸۵۶۹۰۹۴۱۱۳۰۳۱۵۰۹۵۲۶۱۷۹۳۷۸۰۰۲۹۷۴۱
۲۰۷۶۶۵۱۴۷۹۳۹۴۲۵۹۰۲۹۸۹۶۹۵۹۴۶۹۹۵۵۶۵۷۶۱۲۱۸۶۵۶۱۹۶۷۳۳۷۸۶۲۳۶۲
۵۶۱۲۵۲۱۶۳۲۰۸۶۲۸۶۹۲۲۲۱۰۳۲۷۴۸۸۹۲۱۸۶۵۴۳۶۴۸۰۲۲۹۶۷۸۰۷۰۵۷۶۵۶۱
۵۱۴۴۶۳۲۰۴۶۹۲۷۹۰۶۸۲۱۲۰۷۳۸۸۳۷۷۸۱۴۲۳۳۵۶۲۸۲۳۶۰۸۹۶۳۲۰۸۰۶۸۲۲۲
۴۶۸۰۱۲۲۴۸۲۶۱۱۷۷۱۸۵۸۹۶۳۸۱۴۰۹۱۸۳۹۰۳۶۷۳۶۷۲۲۲۰۸۸۸۳۲۱۵۱۳۷۵۵۶
۰۰۳۷۲۷۹۸۳۹۴۰۰۴۱۵۲۹۷۰۰۲۸۷۸۳۰۷۶۶۷۰۹۴۴۴۷۴۵۶۰۱۳۴۵۵۶۴۱۷۲۵۴۳۷

 

مهندس دلیجه

متولد ۱۳۷۰ هستم. در سال ۸۸ رتبه ی کنکورم ۲۲۵ رشته ریاضی شد و در سال ۹۲ لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیرگرفتم. درصد ریاضی کنکورم ۱۰۰ هست و از ۱۹سالگی به تدریس ریاضی و مشاوره کنکور مشغولم. به نجوم علاقه دارم. طراحی سایت بلدم. در تفکر سیستمی و مذاکره هم دستی دارم. رمان می نویسم. ترجیح می دهم در ۳۰دقیقه ۱۹ بگیرم تا اینکه در ۹۰ دقیقه ۱۹٫۵ بگیرم. اعتقاد دارم برای اینکه خلبان خوبی باشی لازم نیست موتور سوار خوبی باشی. اگر چیزی که من درس می دهم را مدرس دیگری بتواند تدریس کند مطمئن باشید تدریس کنکور را رها خواهم کرد. مطالعه توضیحات DVD ریاضی ومشاهده نمونه تدریس با یک تماس چند دقیقه ای مسیر رتبه ی برتر شدن را به ما بسپارید call: ۰۹۳۸۳۳۵۰۹۸۳ درصورت اینکه پاسخ ندادم و سرکلاس بودم پیامک بدین تا هماهنگ کنیم. * متن کامل زندگی نامه ی من

More Posts - Website

دی وی دی ریاضیات کنکور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دی وی دی ریاضی کنکور
  افزایش تراز هزار در یک روز