دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » دبیرستانی » اخبارآموزشی » روش جمع بندی با آزمون های شبیه سازی
کانال تلگرام ریاضی 100

روش جمع بندی با آزمون های شبیه سازی

روش جمع بندی با آزمون های شبیه سازی

آزمون جمع بندی
آزمون جمع بندی

قبل از هر چیز از تمامی توان خود‌ استفاد‌ه کنید‌.

به‌طور حتم، تا‌ به‌حال مسابقه‌های د‌و‌مید‌انی را د‌ید‌ه‌اید‌. لحظه‌های آخر که د‌وند‌ه‌ها، به‌خط پایان نزد‌یک می‌شوند‌ را تجسم کنید‌. آنان تلاش می‌کنند‌ به هر روش ممکن (البته اخلاقی) خود‌ را سریع‌تر از د‌یگران به ‌خط ‌پایان برسانند‌ و تمامی انرژی خود‌ را خرج می‌کنند‌؛ چرا‌که بعد‌ از خط پایان، د‌یگر انرژی نیاز ند‌ارند‌. د‌ر‌کنکور، ماه آخر یعنی نزد‌یک‌شد‌ن به خط‌ پایان؛ همه‌ی انرژی خود‌ را خرج کنید‌. البته منظورم این نیست که استراحت نکنید‌، اما تا جایی که می‌توانید‌ تلاش کنید‌.

 

 

روشهای جمعبندی (روش غلط- روش درست)

قبل از اینکه روش صحیح و اصولی را توضیح دهیم، قصد داریم روش غلط (اما متداول) در بین داوطلبان را بیان کنیم. در این روش، داوطلب، تمامی درسهای خود را از روی مطلبهای خلاصهنویسی شده و یا جزوههای خود، طبق یک برنامهی جامع مطالعه میکند و شاید تا روز کنکور، اینکار را چندین بار انجام دهد؛ اما داوطلبان سالهای گذشته که از این روش استفاده کردهاند، براین باورند که اگر وقت داشتند، بازهم مرور میکردند، چراکه هیچگاه احساس نکردند تسلط کافی روی مطلبها دارند. در این روش، دو اشکال عمده وجود دارد: اول اینکه شما مطلبهای غیرضروری را نیز مطالعه خواهید کرد و دوم اینکه هیچگاه احساس تسلط نمیکنید و درحقیقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دوست داریددوباره مرور کنید.
روش صحیح جمعبندی

این روش شامل ۳مرحله میباشد

الف) آزمون (۸ صبح تا ۱۲ ظهر)

در این روش، شما زمان خود را بهدورههای ۲ یا ۳ روزه تقسیم میکنید و صبح روز اول را آزمون میدهید. البته این آزمون باید یک کنکور جامع باشد که بهتر است و شرایط کنکور نیز بهطور کامل شبیهسازی شود

ب) تحلیل آزمون؛ برنامهریزی (۱۶ تا ۱۸ بعد‌‌ازظهر)

پس از یک استراحت کوتاه، آزمون خود را سؤال به سؤال تحلیل کنید ر هر درس) و در یک برگه، مبحثهایی از هر درس را که غلط جواب دادهاید یا نتوانستهاید پاسخ دهید، یادداشت کنید.
اکنون باید برای مدتزمان باقیمانده، یک برنامهی جامع بنویسید. برای اینکار، ابتدا در هر درس، یک اولویت مهم را معین کنید و در برنامهریزی خود قرار دهید.
دو نکتهی مهم:

۱) شما باید درطول دو روز و نیم مطالعه، بهطور تقریبی ۲۵ ساعت مطالعه کنید. و اگر یک روز و نیم فرصت دارید، باید ۱۵ ساعت مطالعه کنید. توصیه میکنم حدود ۳۰٪ زمان را بهمطالعهی درسهای عمومی و ۶۰٪ زمان بهرفع اشکال درسهای اختصاصی بپردازید.
۲) برنامهریزی را دقیق انجام دهید.
(از چه ساعت تا چه ساعت، چهمبحثی، کدام منبع و …)
ج) اجرای برنامه: اکنون وقت اجرای دقیق برنامهی تهیه شده است. نگران ضعف و دورهی مطالب نباشید؛ چون هر ضعفی که داشته باشید، بهطور حتم در آزمونهای بعدمعین خواهد شد

مزیتهای روش صحیح جمعبندی

این روش، مزیتهای بسیار زیادی دارد که به چند‌‌مورد آن اشاره خواهیم کرد

■ مرور همهی مطالب:
در یک کنکور استاندارد، اغلب از تمامی مبحثها، دستکم یک سؤال وجود خواهد داشت و اگر چنین هم نباشد، در ۵ آزمون، بهطور قطع شما از هر مبحث، دست کم به یک سؤال پاسخ خواهید داد. این کار سبب میشود اطلاعات شما در تمامی مبحثهای اختصاصی سنجیده شود

■ رفع اشکال عمده و عدم اتلاف وقت:
در این روش، هر بار که آزمون میدهید، بخشی از اشکالهای شما برطرف میشود و هر بار نسبت به دفعهی گذشته، آمادگی شما بالاتر میرود.
درضمن، چون مطالبی را که میدانید، درست پاسخ خواهید داد؛ دیگر وقتی برای مطالعهی آنها سپری نخواهید کرد. بنابراین وقتتان تلف نمیشود

■ تمرین مهارتهای آزمون دادن:
بهطورحتم تا امروز تجربه کردهاید که داشتن اطلاعات کافی برای پاسخگویی بهسؤال کافی نیست و باید با مهارتهای آزمون دادن، آشنا بوده و آنها را بهکار ببندید.
این مهارتها، نیازمند تمرین هستند و تنها راه آموختن آنها، تجربهکردن است. در این روش، شما این مهارتها را هر سه روز یکبار تمرین میکنید.
۱۲ نکتهی ماه دوازدهم کنکور

۱- بهدلیل اینکه فقط یکماه زمان تا کنکور باقیمانده است، برخی فکر میکنند که نمیتوانند نتیجهی خوبی بگیرند و درسخواندن را رها میکنند و برخی هم با بیمیلی، اینکار را انجام میدهند. بنابراین، کسانی که درست و منطقی از فرصتها استفاده میکنند، خیلی سریع، نتیجههایشان تغییر میکند

۲- بهدلیل اینکه بیشتر روزها را تعطیل هستید، فرصت بسیار مناسبی برای مطالعه خواهید داشت و این میتواند در نتیجهی شما تغییر زیادی ایجاد کند. اما اینکه در ماه جمعبندی، بهطور دقیق چهکاری انجام دهیم، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه اگر درست اقدام نکنیم، نتیجهی مطلوبی نخواهیم گرفت. 

۳- سعی کنید دستکم در روز ۱۱ ساعت و درنهایت ۱۳ ساعت درس بخوانید. اگر نمیتوانید اینکار را انجام دهید، علتش این است که وقت تلف میکنید، نه اینکه وقت ندارید. پس باید برای خودتان برنامهی زمانی دقیقی از قبل معین کنید و خود را مقید کنید تا آن را انجام دهید

۴- اگر تا بهحال مبحثی از درسهای اختصاصی را هرگز نخواندهاید، بهتر است آن را با مشورت مشاور خود رها کنید. اما اگر آن یک درس عمومی است، میتوانید آن را بخوانید؛ ولی سعی نکنید تسلط شما خیلی زیاد شود؛ چون اینکار به زمان زیادی احتیاج دارد که شما فرصت آن را ندارید و سعی کنید با خواندن مطلبهای اصلی، درصدخود را افزایش دهید

۵- به بودجه‌‌‌بندی سؤالهای کنکور (از هر درس در سالهای قبل، چند سؤال در کنکور مطرح شده) توجه کنید و اگر به مبحثی که سؤال کمی از آن مطرح میشود، تسلط کمی دارید، بهآن کمتر توجه کنید. (در گزینه مشاور Online شمارهی قبل، تعداد سؤالی که از هر مبحث در کنکورهای سالهای گذشتهی گروه ریاضی طرح شده است را مورد بررسی قرار دادیم و در این شماره، به گروه تجربی پرداختیم، شماره بعدی هم گروه انسانی را مورد بررسی قرار میدهیم) 

۶- شرایط یک آزمون را در آزمونهای ۳ روز یکبار یا ۲ روز یکبار خود (که روش آن را توضیح دادیم) رعایت کنید یعنی سعی کنید همان شرایطی را که قرار است از نظر روحی و جسمی برای شما در آزمون سراسری ایجاد شود، در خود ایجاد کنید تا نتیجهی آزمونتان واقعی شود

۷- بعد از برگزاری آزمون، آن را تصحیح کنید و درصد و نتیجههای خود را بهطور دقیق استخراج کنید و با استفاده از روش تحلیل آزمون، آن را تحلیل کنید. برای اینکار، در هردرس، سؤالهایی را که به آنها پاسخ نداده یا پاسخ صحیح ندادهاید، معین کنید و علت آن را بیابید. معلومات کم، بیدقتی و کمبود وقت میتواند دلیلهای این موضوع باشد و سپس مبحثی را که در آن، این اتفاق افتاده است، بیابید

۸- اگر شما داوطلب خوبی هستید و نتیجهی خوبی را که در آزمونها کسب کرده اید، میتوانید هر ۲ روز یکبار آزمون بدهید و درحقیقت، یک روز و نیم را برای رفع اشکال بگذارید. ولی اگر نتیجههایتان رضایتبخش نیست، اینکار را ۳ روز یکبار انجام دهید و ۲ روز و نیم برای اشکالها وقت بگذارید. در این وقتها، شما باید در هردرس، یک تصمیم مهم بگیرید و آن را عملی کنید. برای نمونه، در درس «فیزیک» بگویید تست فصل ۲ فیزیک پیشدانشگاهی (بهتعداد ۱۰۰ تست) و سعی کنید تا فاصلهی آزمون بعد، آن را برطرف کنید

۹- اگر در هر آزمون، فکر کنید که آزمون بعدی، کنکور واقعی شماست، در این صورت، در هر آزمون، اشکال عمدهی خود را برطرف خواهید کرد و به اینترتیب، هر آزمون نسبت به آزمون قبلی بهتر خواهد شد

۱۰- ساعت خواب خود را در دوران جمعبندی اصلاح کنید. تحقیقها نشانداده که دستکم ۷ ساعت خواب در شبانهروز برای ذهنی آماده، لازم است. بنابراین، سعی کنیددرطول این یکماه بهصورت تدریجی، طوری خواب خود را تنظیم کنید که در درجهی اول، دستکم ۷ ساعت در شبانهروز بخوابید و در درجهی دوم، ساعت خواب و بیداری شما منظم باشد یعنی برای نمونه، هر روز بین ساعت ۲۳ تا ۲۴ بخوابید و بین ساعت ۶ تا ۷ صبح بیدار شوید. اگر عادت بهخواب بعد‌‌‌ازظهر دارید، آن را طوری تنظیم کنید که بیشتر از ۷۵ دقیقه نباشد زیرا بعد از این زمان، خواب وارد مرحلهی عمیق شده و فرآیند بیداری، دشوار خواهد شد

۱۱- هر روز دستکم ۱ ساعت را بهورزش اختصاص دهید. البته اگر شما در این ۱ ساعت درحدود ۲۰ دقیقه هم ورزش کنید و بقیه را برای آمادهشدن و … اختصاص دهید، حسنهای بسیار زیادی خواهد داشت: 

الف) ترشح «آندروفین» سبب میشود نشاط و شادابی شما افزایش یابد و بتوانید با روحیهای عالی مطالعه کنید.
ب) اگر ورزش شما هوازی باشد مانند دویدن، طنابزدن و … سبب میشود که اکسیژن بیشتری بهمغزتان برسد و آمادگی ذهنی شما افزایش یابد

بههر حال، یادتان باشد مهم این است تمام تلاش خود را انجام دهید و نتیجه را واگذار کنید. مطمئن باشید که اگر در این یکماه باقیمانده، خوب درس بخوانید، نتیجهی شما تغییر زیادی خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *