دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » مشاوره » برنامه ریزی و نحوه مطالعه » بودجه بندی دروس کنکور رشته ی تجربی از ۸۸ تا ۹۴
کانال تلگرام ریاضی 100

بودجه بندی دروس کنکور رشته ی تجربی از ۸۸ تا ۹۴

بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی تجربی

بودجه بندی دروس کنکور رشته ی تجربی از 88 تا 94

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۱۰  ۸  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
زبان عربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸

 

دین و زندگی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۷  ۶  ۶  ۷  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۸  ۸  ۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱  –  –  –  –  ۱  ۱
فصل ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
فصل ۳  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱
فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۵  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۶  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۷  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۸  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۹  ۱  –  –  –  ۲  ۲
فصل ۱۰  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۱۱  ۲  ۲  ۱  ۲  –  –
فصل ۱۲  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
زمین شناسی سال سوم
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱  –  –  –  –  –  –
فصل ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱
فصل ۳  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۵  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲
فصل ۶  ۳  ۲  ۲  ۲  ۱  ۳
فصل ۷  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۸  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۹  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱

 

ریاضی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
تصاعد و لگاریتم  ۱  ۲  ۲  –  ۱  ۲  ۲
آنالیز ترکیبی و احتمال  ۲  ۳  ۳  ۳  ۵  ۲  ۲
معادله های مثلثاتی  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۳
تابع  ۳  ۴  ۳  ۵  ۴  ۴  ۳
مشتق و کاربرد آن  ۶  ۵  ۶  ۳  ۴  ۴  ۴
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  ۳  ۳  ۳  ۵  ۲  ۲  ۳
مقاطع مخروطی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲
انتگرال  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
توابع نمایی و لگاریتمی  –  ۱  –  ۲  ۱  ۱  –
دستگاه معادلات  ۱  ۱  ۱  –  –  ۱  –
معادله ی درجه ۲  ۱  –  ۱  –  –  ۱  ۱
ماتریس  ۱  –  –  ۱  –  ۱  ۱
هندسه ۱  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
آمار  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۴
زیست شناسی ۱
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مولکول های زیستی  –  –  –  –  –  –
سفری به درون سلول  ۲  ۳  ۳  ۱  –  –
سازمان بندی سلول ها  –  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱
تغذیه و گوارش  ۴  –  –  ۳  ۲  ۴
تبادل گازها  ۱  –  –  –  ۲  –
گردش مواد  ۴  ۴  ۴  ۲  ۵  ۵
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  –  –  –  –  ۱  ۱
حرکت  ۱  ۴  ۴  ۲  ۳  ۲

 

زیست شناسی ۲
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ایمنی  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱
دستگاه عصبی  ۲  ۱  ۱  ۲  ۴  ۳
حواس  ۳  ۱  ۱  ۱  –  ۱
هورمون ها و دستگاه درون ریز  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۱
ماده ی ژنتیک  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
کروموزوم ها و میتوز  ۲  ۱  ۱  ۱  –  ۲
میوز و تولید مثل جنسی  –  ۱  ۱  –  ۱  ۲
ژنتیک و خاستگاه آن  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳
تولید مثل گیاهان  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲  ۳
رشد و نمو در گیاهان  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
تولید مثل و رشد و نمو جانوران  ۲  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳
زیست شناسی پیش دانشگاهی
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
پروتئین سازی  ۱  ۲  ۲  ۳  ۳  ۲
تکنولوژی زیستی  ۲  ۲  ۲  –  –  ۱
پیدایش و گسترش زندگی  –  –  ۱  ۱  –  –
تغییر و تحول گونه ها  –  –  ۱  ۱  –  ۳
ژنتیک جمعیت  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۴
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
رفتار شناسی  ۲  –  –  ۳  ۱  ۱
شارش انرژی در جانداران  ۳  ۳  ۳  ۵  ۴  ۷
ویروس ها و باکتری ها  ۳  ۳  ۳  ۴  ۱  ۲
آغازیان  ۴  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳
قارچ ها  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲

 

فیزیک
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
ویژگی های ماده و انرژی  ۱  ۱  ۱  –  –  ۱  ۱
گرما و قانون گازها  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳
الکتریسیته ساکن و خازن  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
مدارهای الکتریکی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
القای مغناطیسی  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲
کار و انرژی  ۱  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
حرکت شناسی  ۳  ۴  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳
دینامیک  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳
حرکت نوسانی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲  ۳  ۳  ۴  ۴  ۳  ۱  ۱
امواج الکترومغناطیسی  ۲  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱
فیزیک اتمی  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳
فشار  –  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
مغناطیس  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
صوت  ۲  ۱
فیزیک هسته ای  ۱  –
شیمی ۲
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم  ۳  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲
جدول تناوب عناصر  ۲  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲
پیوند یونی  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
پیوند کووالانسی  ۲  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۴
شیمی آلی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲

 

شیمی ۳
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
ترمودینامیک  ۳  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
محلول ها  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
شیمی ۴
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳
تعادل  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳
اسید و باز  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳  ۲
الکتروشیمی  ۳  ۴  ۳  ۴  ۳  ۴ ۳

 

 

برای سایر رشته ها  در :

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی ریاضی 

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی انسانی (به زودی)

 

منبع : ریاضی صد

 

۲ نظرات

  1. سلام.اگه میشه آزمون گزینه دو ۲۴ مهر را بذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *