خانه » مشاوره » برنامه ریزی و نحوه مطالعه » بودجه بندی دروس کنکور رشته ی تجربی از ۸۸ تا ۹۴
 

بودجه بندی دروس کنکور رشته ی تجربی از ۸۸ تا ۹۴

بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی تجربی

بودجه بندی دروس کنکور رشته ی تجربی از 88 تا 94

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۱۰  ۸  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
زبان عربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸

 

دین و زندگی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۷  ۶  ۶  ۷  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۸  ۸  ۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱  –  –  –  –  ۱  ۱
فصل ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
فصل ۳  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱
فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۵  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۶  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۷  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۸  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۹  ۱  –  –  –  ۲  ۲
فصل ۱۰  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۱۱  ۲  ۲  ۱  ۲  –  –
فصل ۱۲  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
زمین شناسی سال سوم
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱  –  –  –  –  –  –
فصل ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱
فصل ۳  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۵  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲
فصل ۶  ۳  ۲  ۲  ۲  ۱  ۳
فصل ۷  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۸  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۹  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱

 

ریاضی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
تصاعد و لگاریتم  ۱  ۲  ۲  –  ۱  ۲  ۲
آنالیز ترکیبی و احتمال  ۲  ۳  ۳  ۳  ۵  ۲  ۲
معادله های مثلثاتی  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۳
تابع  ۳  ۴  ۳  ۵  ۴  ۴  ۳
مشتق و کاربرد آن  ۶  ۵  ۶  ۳  ۴  ۴  ۴
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  ۳  ۳  ۳  ۵  ۲  ۲  ۳
مقاطع مخروطی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲
انتگرال  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
توابع نمایی و لگاریتمی  –  ۱  –  ۲  ۱  ۱  –
دستگاه معادلات  ۱  ۱  ۱  –  –  ۱  –
معادله ی درجه ۲  ۱  –  ۱  –  –  ۱  ۱
ماتریس  ۱  –  –  ۱  –  ۱  ۱
هندسه ۱  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
آمار  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۴
زیست شناسی ۱
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مولکول های زیستی  –  –  –  –  –  –
سفری به درون سلول  ۲  ۳  ۳  ۱  –  –
سازمان بندی سلول ها  –  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱
تغذیه و گوارش  ۴  –  –  ۳  ۲  ۴
تبادل گازها  ۱  –  –  –  ۲  –
گردش مواد  ۴  ۴  ۴  ۲  ۵  ۵
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  –  –  –  –  ۱  ۱
حرکت  ۱  ۴  ۴  ۲  ۳  ۲

 

زیست شناسی ۲
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ایمنی  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱
دستگاه عصبی  ۲  ۱  ۱  ۲  ۴  ۳
حواس  ۳  ۱  ۱  ۱  –  ۱
هورمون ها و دستگاه درون ریز  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۱
ماده ی ژنتیک  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
کروموزوم ها و میتوز  ۲  ۱  ۱  ۱  –  ۲
میوز و تولید مثل جنسی  –  ۱  ۱  –  ۱  ۲
ژنتیک و خاستگاه آن  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳
تولید مثل گیاهان  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲  ۳
رشد و نمو در گیاهان  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
تولید مثل و رشد و نمو جانوران  ۲  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳
زیست شناسی پیش دانشگاهی
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
پروتئین سازی  ۱  ۲  ۲  ۳  ۳  ۲
تکنولوژی زیستی  ۲  ۲  ۲  –  –  ۱
پیدایش و گسترش زندگی  –  –  ۱  ۱  –  –
تغییر و تحول گونه ها  –  –  ۱  ۱  –  ۳
ژنتیک جمعیت  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۴
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
رفتار شناسی  ۲  –  –  ۳  ۱  ۱
شارش انرژی در جانداران  ۳  ۳  ۳  ۵  ۴  ۷
ویروس ها و باکتری ها  ۳  ۳  ۳  ۴  ۱  ۲
آغازیان  ۴  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳
قارچ ها  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲

 

فیزیک
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
ویژگی های ماده و انرژی  ۱  ۱  ۱  –  –  ۱  ۱
گرما و قانون گازها  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳
الکتریسیته ساکن و خازن  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
مدارهای الکتریکی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
القای مغناطیسی  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲
کار و انرژی  ۱  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
حرکت شناسی  ۳  ۴  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳
دینامیک  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳
حرکت نوسانی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲  ۳  ۳  ۴  ۴  ۳  ۱  ۱
امواج الکترومغناطیسی  ۲  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱
فیزیک اتمی  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳
فشار  –  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
مغناطیس  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
صوت  ۲  ۱
فیزیک هسته ای  ۱  –
شیمی ۲
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم  ۳  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲
جدول تناوب عناصر  ۲  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲
پیوند یونی  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
پیوند کووالانسی  ۲  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۴
شیمی آلی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲

 

شیمی ۳
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
ترمودینامیک  ۳  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
محلول ها  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
شیمی ۴
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳
تعادل  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳
اسید و باز  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳  ۲
الکتروشیمی  ۳  ۴  ۳  ۴  ۳  ۴ ۳

 

 

برای سایر رشته ها  در :

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی ریاضی 

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی انسانی (به زودی)

 

منبع : ریاضی صد

 

مهندس دلیجه

متولد ۱۳۷۰ هستم. در سال ۸۸ رتبه ی کنکورم ۲۲۵ رشته ریاضی شد و در سال ۹۲ لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیرگرفتم. درصد ریاضی کنکورم ۱۰۰ هست و از ۱۹سالگی به تدریس ریاضی و مشاوره کنکور مشغولم. به نجوم علاقه دارم. طراحی سایت بلدم. در تفکر سیستمی و مذاکره هم دستی دارم. رمان می نویسم. ترجیح می دهم در ۳۰دقیقه ۱۹ بگیرم تا اینکه در ۹۰ دقیقه ۱۹٫۵ بگیرم. اعتقاد دارم برای اینکه خلبان خوبی باشی لازم نیست موتور سوار خوبی باشی. اگر چیزی که من درس می دهم را مدرس دیگری بتواند تدریس کند مطمئن باشید تدریس کنکور را رها خواهم کرد. مطالعه توضیحات DVD ریاضی ومشاهده نمونه تدریس با یک تماس چند دقیقه ای مسیر رتبه ی برتر شدن را به ما بسپارید call: ۰۹۳۸۳۳۵۰۹۸۳ درصورت اینکه پاسخ ندادم و سرکلاس بودم پیامک بدین تا هماهنگ کنیم. * متن کامل زندگی نامه ی من

More Posts - Website

۲ نظرات

  1. سلام.اگه میشه آزمون گزینه دو ۲۴ مهر را بذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

  افزایش تراز هزار در یک روز